מצלמה בכיתה

ראיתי שבארה"ב יש מגמה הולכת ונרחבת להכנסת המצלמה לכיתה על מנת לראות מה קורה בכיתה במהלך השיעור מה דעתכם?

האם מצלמות אבטחה צריכות להיות בכיתה או מחוץ לכיתה מה תפקיד המצלמה בכיתה האם היא צריכה בכלל להיכנס או אין להכניס את המצלמה מבעד לדלת הכיתה.

שימוש רשתות חברתיות בחינוך

הצבת מצלמות ברשות הרבים נובעת בדרך כלל מהצורך לשמור על הביטחון ועל המוגנות מפני תופעות של פשע, אלימות והתנהגויות מסכנות נוספות. אולם חשוב להבהיר כי במוסדות חינוך השמירה על ביטחונם ועל מוגנותם של התלמידים נעשית במסגרת רחבה של קידום אקלים בטוח.

האקלים במוסד החינוכי הוא גורם מרכזי המשפיע על יצירת סביבה המפתחת ביטחון אישי. לצד צמצום האלימות והתנהגויות סיכון חשוב לפתח תחושות שייכות, ערך וכבוד ולקדם ערכים חברתיים ואחריות לחברים בקהילה הבית-ספרית. כדי ליצור אקלים חינוכי מיטבי יש ליישם אסטרטגיה מערכתית, מתוכננת, עקבית וארוכת-טווח, המתייחסת בו-זמנית לבניית אקלים בטוח, לקידום רווחה נפשית, לבניית אורח חיים המקדם שייכות, מעורבות ואחריות ולטיפול בהפחתת האלימות והתנהגויות סיכון ברמה מערכתית וברמה פרטנית במקביל. תכנית מקיפה ליצירת אקלים מיטבי ולמניעת אלימות תורמת לשיפור היחסים בין מורים לתלמידים, לאווירה תומכת למידה וללמידה משמעותית ולירידה במקרי האלימות והתנהגויות סיכון. הפעלת מצלמות בשטח בית הספר אינה מרכיב בסיסי בתכנית כזו.

חשוב להבין כי השימוש במצלמות עלול להביא לפגיעה בפרטיות. הפגיעה האפשרית בפרטיות יכולה לנבוע מהאפשרות של מעקב רציף אחר התלמיד שאינו יודע מתי הוא מצולם ומהו האירוע המצולם. כמו כן הפגיעה עלולה לנבוע מהאפשרות שהתמונה שצולמה נשמרת ואף מחוסר ידיעה לגבי טיב המידע שנשמר במוסד החינוך, אם הוא נשמר.

שימוש במצלמות באופן מושכל ומידתי יכול להיות רכיב נוסף ולא הכרחי בתכנית מערכתית בית-ספרית לקידום אקלים בטוח ולצמצום האלימות והתנהגויות סיכון ואינו עומד בפני עצמו. השימוש במצלמות אינו מבטל את הצורך בהשגחת מורים לאורך יום הלימודים, כמפורט בחוזר המנהל הכללי בנושא המורה התורן (ראה בס"ק 3.6 של סעיף 5.1-54 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ג), "ניהול שגרת הבטיחות בבתי הספר").

בכל מקרה של כוונה להציב מצלמות יש לבדוק אם מצלמות המעקב הן האמצעי המתאים והיעיל להשגת המטרה הרצויה ולברר אם אפשר להשיג מטרה זו באמצעי הפוגע פחות בפרטיות. גם אם הוחלט לעשות שימוש במצלמות על בית הספר לעקוב אחר הנחיות משרד החינוך לבניית תכנית רחבה לאקלים בטוח.

חשוב לציין, שהשימוש הרציף במצלמות הוא אמצעי אחרון, שלצד תועלתו האפשרית כרוך בפגיעה בפרטיות. לפיכך יש לשקול בזהירות את עצם השימוש בו, ואם הוחלט לעשות בו שימוש, יש לעשות כן במידה שאינה עולה על הנדרש.

הנחיות חוזר זה באות לאזן בין הזכות של התלמיד לאקלים מיטבי ולקידום רווחתו בבית הספר לבין זכותו לפרטיות; על כן, וכדי למנוע פגיעה מיותרת בפרטיות, חלה חובה לפעול על פי הנחיות החוזר.

חוזר מנכ"ל אוסר על הנחת והתקנת המצלמות בכיתות ובחדרי השירותים אבל מאםשר להתקין בכל האזורים הפנימיים של בית הספר (מזדורונות למשל…)

השימוש במצלמות מסייע למורים בפיקוח ובהגברת ההשגחה אך אינו מחליף תהליכים חינוכיים והשגחה של המורים.

לידיעתכם, צפייה בצילומים בתוך בית הספר מותרת אך ורק למנהל או לממונה מטעמו, וזאת כדי לשמור על פרטיות באי בית הספר.

 ההחלטה על הצבת מצלמות בתחום ההיקפי של בית הספר לצורך הפעלתן בשעות הלימודים תהיה של הבעלים על מבנה המוסד החינוכי או של רשות החינוך המקומית או של גורמי הביטחון, בהתייעצות עם מנהל המוסד החינוכי ובתיאום עם קב"ט הרשות המקומית או עם קב"ט מחוז משרד החינוך ועם משטרת ישראל.

 

מצלמה תוצב באופן שתצלם את השטח הציבורי בלבד. בבתי הספר ימוקמו המצלמות ברחבה המובילה לבית הספר, 

ויצפו על שערי הכניסה לבית הספר ועל הגדרות המקיפות את בית הספר כלפי השטחים שמחוץ לבית הספר. בגני ילדים יתמקדו המצלמות רק בתצפית על שער הגן, על שביל הגישה לגן ובגדרות המקיפות את הגן כלפי השטחים שמחוץ לגן הילדים.

 

לא תוצב מצלמה ולא תופעל באופן המאפשר צילום של רשות היחיד או של מקום במרחב הציבורי שלפי טיבו מתקיימת בו פעילות פרטית ומעין פרטית.

המצלמות יוצבו באופן שיצלמו תלמידים לכל היותר באופן אגבי (ולא מתוך כוונה לצלם את התלמידים), וזאת לצורך הצפייה לצורכי ביטחון.

בחומר המשודר יהיו רשאים לצפות איש משטרה, קב"ט מחוז וכן קב"ט מוסדות חינוך ומוקדן שהוסמך לכך על ידי הרשות המקומית. כמו כן יהיו רשאים לצפות בחומר המשודר מנהל בית הספר ואיש צוות שהוסמך לכך על ידי המנהל (הצפייה בשידורים ובצילום שוטף ותדירותה נתונים לשיקול דעת המנהל). בחומר המצולם שהוקלט יהיו רשאים לצפות רק איש משטרה, קב"ט המחוז וקב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית. כן יהיו רשאים לצפות בחומר המצולם והמוקלט נציגי רשויות הביטחון וגורמי ביטחון במשרד החינוך וברשות המקומית.

החומר שיוקלט יבוער לאחר 3 ימים לכל המאוחר מיום שהוקלט, אלא אם כן ניתנה הוראה על ידי רשויות הביטחון או על ידי קב"ט הרשות המקומית או קב"ט משרד החינוך לשמור את ההקלטה בקשר לאירוע מסוים. העתק ההקלטה יימסר לרשויות הביטחון או לקב"ט הרשות המקומית או לקב"ט משרד החינוך. החומר המצולם והמוקלט יבוער לפי הנחיות רשויות הביטחון או קב"ט הרשות המקומית או קב"ט משרד החינוך. 

חלק ממנהלי בתי הספר ביקשו להתקין לקראת שנת הלימודים הקרובה מצלמות בכיתות לטובת תלמידים שבמסגרת הנהלים הצפויים ילמדו מהבית, אלא שחוזר מנכ"ל של משרד החינוך אוסר על כך.
 
בעקבות הקורונה והלמידה מרחוק רומים רבים מהנהלה להכניס מצלמת רשת לכיתה כי משרד החינוך החליט  שתונהג מכיתות ה' ומעלה, תהיה למידה מרחוק והמשמעות היא שגם תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים ילמדו בעיקר מהבית, כשבמקביל ייעשה ניסיון להביא אותם ליומיים למידה בבתי הספר – בקבוצות של עד 18 תלמידים. חלק מהמנהלים מבינים שמדובר בסכנה לאובדן של חומר ונשירה סמויה והחליטו על התקנת מצלמות רשת בכיתות. כך יוכלו מדי יום להביא לכיתה לפחות 18 תלמידים כשהיתר ילמדו מהבית.
 
אוסר באופן מוחלט הצבה של מצלמות בכיתות. על פי החוזר, "לא תוצב מצלמה ולא תופעל באופן המאפשר צילום של רשות היחיד או של מקום במרחב הציבורי".
הכנסת מצלמות לכיתה
משרד החינוך
חוזר מנכ"ל

משרד החינוך יחד עם הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, מפרסם היום (ראשון) הנחיות חדשות בנושא השימוש במצלמות בכיתה לצורך למידה מרחוק. תהליך ההסדרה של צילום השיעור בכיתה נעשה תוך הקפדה ושמירה מהודקת על עקרון היסוד – הגנת הפרטיות, זו של התלמידים וזו של עובדי ההוראה, ובד בבד גם על הרצף החינוכי-טיפולי שכה נדרש בעת הזו.

עד כה לא התאפשרה הצבה של מצלמה בכיתות הלימוד, וכעת, עם ההסדרה וגיבוש הנהלים החדשים לשנת הלימודים התשפ"א, הן תוכלנה לפעול בתנאים מוגדרים בבתי הספר, והן תאפשרנה למידה בקבוצות, לפי הנחיות משרד הבריאות.הצילום יתבצע באמצעות הצבת מצלמות חיצוניות המחוברות למחשב או באמצעות מצלמת המחשב או באמצעות המצלמה המותקנת במכשיר הטלפון של המורה. בהתאם לנוהל, המצלמה תתמקד במורה בלבד, תוך איסור על צילום התלמידים הנוכחים בכיתה. בנוסף לכך, המורה יפעיל שיקול דעת במקרים שבהם השיח המתנהל בשיעור רגיש ומורכב, או שעלול להיחשף במסגרתו מידע פרטי.

בהתאם להנחיות החדשות:

• הלמידה תתקיים בהסכמת המורה

• טרם פתיחת המצלמה בתחילת השיעור, המורה יביא לידיעת התלמידים הנוכחים בכיתה כי השיעור מצולם ומועבר סינכרונית לתלמידים הלומדים מהבית וכי קולם ישמע, כחלק בלתי נפרד מהשיעור.

• שיעור שמתקיים בכיתה יעשה באמצעות אחת מסביבות העבודה המאובטחות ללמידה סינכרונית שאושרו על ידי המשרד).

• חל איסור על העברת הקישור לשיעור והסיסמא לגורם אחר.

• חל איסור על תלמידים והורים לצלם או להקליט או להפיץ שיעור.

• אין לשמור צילום או הקלטה של השיעור. במקרים חריגים, כשיש צורך להקליט את השיעור, המורה יידע מראש את מנהל בית הספר ואת התלמידים בכיתה, וההקלטה תמחק עד שבוע מיום העברתה, לכל המאוחר.

 הפרת ההנחיות עלולה להוות הפרת משמעת והיא תטופל בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל ("אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון") או לתקנון הבית-ספרי.

מנכ"ל משרד החינוך לשעבר, עמית אדרי: "משרד החינוך ממשיך להתאים את עצמו למציאות המשתנה. החוזר החדש מניח עוד אבן דרך משמעותית בעבודתה של מערכת החינוך. הוא יוצק תשתית חשובה ומשמעותית בתהליכי ההוראה והלמידה, תוך שמירה מהודקת על עקרון היסוד הגנת הפרטיות, זו של התלמיד וזו של עובד ההוראה כאחד. בכוונתנו להמשיך ולהוביל את ההתאמות הנדרשות על מנת לספק לתלמידי ישראל רצף חינוכי, חוסן נפשי ותחושת וודאות שיאפשרו להם יציבות רגשית ופניות ללמידה, ובד בבד גם מסגרת עבודה גמישה, מאפשרת ויציבה לאנשי החינוך".(מקור סרוגים).

 

 

רשתות חברתיות בחינוך

רשתות חברתיות בחינוך

הלמידה והעזרות ברשתות חברתיות , הן צורך בתהליך הלימודי.  שימוש ברשתות חברתיות יחזק את הקשר החברתי והלימודי של בית הספר המורים והתלמידים. עם כניסת הטאבלט ומערכת התקשוב הלימוד באמצעות רשתות חברתיות יהווה חלק מרכזי בחינוך במאה ה-21

רשת המחשבים הנקראת אינטרנט היא רשת "חובקת עולם", ובאמצעותה הופך עולמנו לכפר  גלובלי קטן, שבו הכול יודעים על הכול. את הרשת פיתח משרד ההגנה האמריקני לצורכי מחקר צבאיים וביטחוניים. במהלך השנים הורחבה הרשת גם לצורכי מחקר ותוך זמן קצר הצטרפו אליה רוב מדינות העולם.

מתחילת העשור של המילניום החדש עלה משמעותית  מספר האנשים המשתמשים במחשב ומספר האנשים במשתמשים ברשת האינטרנט.

שימוש באינטרנט עולה

רשת חברתית היא קבוצה של אנשים שמתקיים ביניהם קשר באמצעות ממשק. הרשת חברתית מבוססת אינטרנט רשתות חברתיות כוללות קבוצות של  חברים, משפחותמפלגות פוליטיותאיגודים מקצועיים ,   סטודנטים ותלמידים אידאולוגיות ומחאות חברתיות. לרוב  לרשתות חברתיות  יש נושא מרכזי אחד יש תכונות המבדילות בין רשתות החברתיות השונות ושניתן למדוד כמו ריכוזיות, לכידות, עצמת הקשרים שבהן, ועוד. תכונות אלה מהוות מטרה למחקר בדיסציפלינות השונות. רשתות חברתיות הן המצע על גביו מתנהלות תופעות חברתיות כגון הפצת שמועות, היווצרותן של עמדות ודעות קדומות, שיווק מסחרי, הפצת אופנות ועוד. רשתות חברתיות יש תפקיד חדש ומתחזק כתוצאה מהופעתה של רשת האינטרנט. רשתות חברתיות יכולות להישען על אפליקציות, ואז יש להן תכונות מיוחדות. יש יישומי אינטרנט המנצלים את קיומן של רשתות חברתיות ומעצימים את השפעתן. לרשתות יכולה להיות תרומה בתהליכים החשובים לפרט. הרשת החברתית הנפוצה ביותר היא FACEBOOK .

חשיבות מדיניות החינוך בשימוש במדיה חברתית
חשיבות המדיה חברתית בחינוך

 

הקשר בין פייסבוק לבין מערכת החינוך, הוא קשר ישיר. הפייסבוק  הוא תוצר של מערכת החינוך, ועד ההורים הארצי האמריקאי הכיר ביוני 2010 בחשיבות הפייסבוק לקשר חברתי במערכת החינוך והחל לשתף פעולה עם החברה על מנת להפוך את הרשת לפחות פגיעה של התלמיד. ההחלטה האומללה של משרד החינוך הישראלי לאסור את החברות בין תלמיד למורה מנוגדת כל היגיון ופוגעת בחינוך החברתי.

social-media-logos

בישראל משתמשים   3.27 מיליון ב-FACEBOOK  המהווים כ – 44% מהאוכלוסייה. ישראל  במקום ה- 26 בעולם במספר המשתמשים בפייסבוק, שיעור הגדילה בשימוש בפייסבוק גדול מרוב מדינות המערב

כפי שפורסם בידיעות אחרונות (11/06/2011)  ישראל מובילה במספר השעות שנמצאים בפייסבוק בחודש, גם אחוז החדירה של  פייסבוק בישראל הוא מן הגבוהים בעולם ומהנתונים עולה שמספר המשתמשים ברשת החברתית ביחס לגודל האוכלוסייה אנחנו במקום השני עם שיעור חדירה של 90% כמו כן נמצא שפייסבוק אינה מחלישה קשרים חברתיים אלא מחזקת אותם  ונותנת הזדמנות לביטויים חדשים של חברות , אינטימיות ותחושת קהילתיות, אחווה.

רוב התלמידים בגילים 12-18 מחוברים לאינטרנט רוב התלמידים יש להם חשבון ברשת חברתית הרשת החברתית הכי נפוצה היא הפייסבוק. דרכי ההתקשרות לאינטרנט נעשית בבית במחשב וכן דרך טלפון סלולרי SMARTPHONE ,  נמצא שרוב התקשורת בפייסבוק בגלאי 16-18 נעשית דרך טלפון סלולרי או מחשב טאבלט .

תלמידים היום משתמשים במדיה חברתית בעיקר בפייסבוק אבל לא רק אלא  גם בטוויטר ובwhat's up  לכן על המורה המלמד בימינו חייב לקחת בחשבון שהפייסבוק חי וקיים, התלמידים בישראל משתמשים בו הם משתפים קבצים הכוללים טקסט , תמונה ,סרטים בעיקר ביוטיוב. התלמידים מחוברים רוב הזמן למדיה החברתית ופעילותיה ממשיכות בעיקר גם לאחר שעות הלימודים.

המדיה החברתית היא לא תופעה חולפת היא והיא רק בראשית דרכה מספר המשתמשים במדיה חברתית הולך וגדל במיוחד בגלאי 13 עד 18 (גיל 13 הוא הגיל שאפשר להתחיל להיות חבר בפייסבוק כמה מהם זייפו את הגיל) אף צעירים מכך. בקרב התלמידים שנשאלו מי אין לו חשבון בפייסבוק אף תלמיד לא ענה בשלילה. התלמידים עוד מספרים שיש להם קשרים לא רק עם בני הכיתה או השכבה אלא עם תלמידים אחרים ומבוגרים רבים ואף חלקם דיווחו שיש להם יותר מאלף חברים. רוב התלמידים (57%) מרצונם רוצים להיות חברים של המורים בפייסבוק והחלטת משרד החינוך בעניין גורמת לנתק בין הדרג המלמד לתלמידים.

לדעתי תפקיד המורים הוא לדעת להשתמש במדיה החברתית בתהליך החינוכי על מנת להכין את התלמידים למציאות ולשימוש היומיומי במדיה החברתית.

על הדרג המלמד להיות שולט בשימוש במדיה חברתית על מנת לא לפגוע קודם כל בעצמו ורק אח"כ בתלמידיו יש ללמד את כללי עשה ואל תעשה ברשת החברתית על מנת יצירת תקנון שיהווה בסיס של הסכמה במשתמשי הרשת החברתית. יש לנסח כללים בצורה מובנת כך שגם המורים וגם התלמידים ימצאו שפה משותפת ושיבינו שכלי הרשת חברתי הוא לא רק להנאה אלא גם למידה ופדגוגיה. תלמידים גולשים בפייסבוק לצורכיהם ולהנאתם. ניתן ללמוד כיצד לשלב תכנים חינוכיים פדגוגים ולימודים באופן חכם ומתאים בכך להשתמש בפלטפורמה של רשתות חברתיות על מנת לעודד פעילות חינוכית ולימודית מצד התלמידים. אני רואה ברשתות החברתיות ככלי שנועד להעצים את הפעילות החינוכית והלימודית ולא ככלי המאיים על תהליך למידה או מעמד המורה.

הכל יודעים שהאינטרנט מסמל את השינויים החברתיים הגדולים ביותר מאז המצאת הדפוס, אבל חושב אני שהחברה בכלל והמורים ואנשי מערכת החינוך עדיין לא מעכלים את העובדה שהאינטרנט והמדיה החברתית מייצגים גם את השינוי הגדול ביותר בהיסטוריה לשינוי במיוחד בתחום החינוך, כמו כן ברצוני להדגיש כי השימוש באינטרנט ובמדיה החברתית הוא חלק משינוי שמתנהל בעולם העבודה של המאה 21, והיות מערכות חינוכיות מכינות את התלמיד להיות חלק בעולם העבודה יש צורך וחובה להשתמש באינטרנט ובמדיה החברתית בתהליך החינוכי.

השימוש באינטרנט ובמדיה החברתית הוא חלק משינוי שמתנהל בעולם העבודה של המאה 21, והיות מערכות חינוכיות מכינות את התלמיד להיות חלק בעולם העבודה יש צורך וחובה להשתמש באינטרנט ובמדיה החברתית בתהליך החינוכי.

האינטרנט  הפך  לביתם השני של ממיליוני אנשים בארה"ב באירופה ואף בישראל, החיים החברתיים של רבים מעותקים מעולם הקיים לעולם חברתי אחר והשימוש בפלטפורמות חברתיות כמו: פייסבוק טוויטר יוטיוב פליקר טמביר וטוויטר סנאפצ'ט. הוא חיוני לתהליך החינוכי המתנהל בין כתלי בית הספר. ואם כל האנשים פונים לשם גם העסקים (הכסף נמצא איפה שאנשים נמצאים) ואם העולם העסקי פונה לשם קל וחומר גם במערכת החינוך.

3שימוש בטאבלט במערכת החינוך
שימוש בטאבלט במערכת החינוך

מורים  רבים אינם מחוברים לרשתות חברתיים הסיבות נובעות מבורות טכנולוגית ושמירה על הפרטיות. המורים המחוברים ברשת  אינם רוצים בחברות תלמידים וכן ההיפך רוב  התלמידים אינם רוצים בחברות המורים.

social-network_110002633-012814-int גם התלמידים וגם המורים רואים את הרשת החברתית – כמקום מפגש חברתי שבו אין מקום להעברת חומר לימודי. על מנת להשתמש באינטרנט להעברת חומר לימודי יש להשתמש בערוצים שונים ולא ברשת חברתית. אבל מסתבר שהעברת חומר לימודי מתרחשת דווקא ברשתות חברתיותו אף שימוש ב" ענן" .

רשתות חברתיות בחינוך
השימוש ברשתות חברתיות הוא חיוני לשימוש במערכת החינוך

כידוע לאחרונה בעולם ובארץ הוחל להכניס טאבלט למערכת החינוך.בשלב הראשון כל ספרי החינוך עברו תהליך של דיגטליזציה  ואפשר לצפות בספרים על ידי טאבלטים.   בעקבות כניסת הטאבלטים למערכת החינוך אנו נהיה חשופים יותר לרשתות  חברתיות כי הרשתות החברתיות יהיו חלק  בלתי נפרד מתהליך הלמידה.

"הלמידה באמצעות טאבלטים תעודד את השימוש ברשתות חברתיות"

לסיכום הלמידה והעזרות ברשתות חברתיות , הן צורך בתהליך הלימודי.  שימוש ברשתות חברתיות יחזק את הקשר החברתי והלימודי של בית הספר המורים והתלמידים. עם כניסת הטאבלט ומערכת התקשוב הלימוד באמצעות רשתות חברתיות יהווה חלק מרכזי בחינוך במאה ה-21

Share:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

On Key

Related Posts

קבוצת מורים ועובדי הוראה לא מחוסנים

קבוצת מורים ועובדי הוראה לא מחוסנים.     בעקבות פגיעה בדמוקרטיה והשתקת מורים שאינם רוצים להתחסן ולחייבם להתחסן הוקמה קבותה בפייס  קבוצת המורים ועובדי הוראה

לא רוצים לחזור

מהפכה ה-1.9 מתקרב, ואין כל מגבלה על כ-30 אלף מורים שלא התחסנו להגיע לבתי הספר 10% מהמורים לא התחסנו נגד קורונה, וכרגע נראה שבעוד שבוע

למידה מרחוק

חולי במערכת החינוך שבוע לאחר פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר החרדים משרד החינוך מדוווח על זינוק במספר התלמידים החרדים המאומתים לקורונה. מדובר על גידול של