מצלמה בכיתה

ראיתי שבארה"ב יש מגמה הולכת ונרחבת להכנסת המצלמה לכיתה על מנת לראות מה קורה בכיתה במהלך השיעור מה דעתכם?

האם מצלמות אבטחה צריכות להיות בכיתה או מחוץ לכיתה מה תפקיד המצלמה בכיתה האם היא צריכה בכלל להיכנס או אין להכניס את המצלמה מבעד לדלת הכיתה.

שימוש רשתות חברתיות בחינוך

הצבת מצלמות ברשות הרבים נובעת בדרך כלל מהצורך לשמור על הביטחון ועל המוגנות מפני תופעות של פשע, אלימות והתנהגויות מסכנות נוספות. אולם חשוב להבהיר כי במוסדות חינוך השמירה על ביטחונם ועל מוגנותם של התלמידים נעשית במסגרת רחבה של קידום אקלים בטוח.

האקלים במוסד החינוכי הוא גורם מרכזי המשפיע על יצירת סביבה המפתחת ביטחון אישי. לצד צמצום האלימות והתנהגויות סיכון חשוב לפתח תחושות שייכות, ערך וכבוד ולקדם ערכים חברתיים ואחריות לחברים בקהילה הבית-ספרית. כדי ליצור אקלים חינוכי מיטבי יש ליישם אסטרטגיה מערכתית, מתוכננת, עקבית וארוכת-טווח, המתייחסת בו-זמנית לבניית אקלים בטוח, לקידום רווחה נפשית, לבניית אורח חיים המקדם שייכות, מעורבות ואחריות ולטיפול בהפחתת האלימות והתנהגויות סיכון ברמה מערכתית וברמה פרטנית במקביל. תכנית מקיפה ליצירת אקלים מיטבי ולמניעת אלימות תורמת לשיפור היחסים בין מורים לתלמידים, לאווירה תומכת למידה וללמידה משמעותית ולירידה במקרי האלימות והתנהגויות סיכון. הפעלת מצלמות בשטח בית הספר אינה מרכיב בסיסי בתכנית כזו.

חשוב להבין כי השימוש במצלמות עלול להביא לפגיעה בפרטיות. הפגיעה האפשרית בפרטיות יכולה לנבוע מהאפשרות של מעקב רציף אחר התלמיד שאינו יודע מתי הוא מצולם ומהו האירוע המצולם. כמו כן הפגיעה עלולה לנבוע מהאפשרות שהתמונה שצולמה נשמרת ואף מחוסר ידיעה לגבי טיב המידע שנשמר במוסד החינוך, אם הוא נשמר.

שימוש במצלמות באופן מושכל ומידתי יכול להיות רכיב נוסף ולא הכרחי בתכנית מערכתית בית-ספרית לקידום אקלים בטוח ולצמצום האלימות והתנהגויות סיכון ואינו עומד בפני עצמו. השימוש במצלמות אינו מבטל את הצורך בהשגחת מורים לאורך יום הלימודים, כמפורט בחוזר המנהל הכללי בנושא המורה התורן (ראה בס"ק 3.6 של סעיף 5.1-54 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ג), "ניהול שגרת הבטיחות בבתי הספר").

בכל מקרה של כוונה להציב מצלמות יש לבדוק אם מצלמות המעקב הן האמצעי המתאים והיעיל להשגת המטרה הרצויה ולברר אם אפשר להשיג מטרה זו באמצעי הפוגע פחות בפרטיות. גם אם הוחלט לעשות שימוש במצלמות על בית הספר לעקוב אחר הנחיות משרד החינוך לבניית תכנית רחבה לאקלים בטוח.

חשוב לציין, שהשימוש הרציף במצלמות הוא אמצעי אחרון, שלצד תועלתו האפשרית כרוך בפגיעה בפרטיות. לפיכך יש לשקול בזהירות את עצם השימוש בו, ואם הוחלט לעשות בו שימוש, יש לעשות כן במידה שאינה עולה על הנדרש.

הנחיות חוזר זה באות לאזן בין הזכות של התלמיד לאקלים מיטבי ולקידום רווחתו בבית הספר לבין זכותו לפרטיות; על כן, וכדי למנוע פגיעה מיותרת בפרטיות, חלה חובה לפעול על פי הנחיות החוזר.

חוזר מנכ"ל אוסר על הנחת והתקנת המצלמות בכיתות ובחדרי השירותים אבל מאםשר להתקין בכל האזורים הפנימיים של בית הספר (מזדורונות למשל…)

השימוש במצלמות מסייע למורים בפיקוח ובהגברת ההשגחה אך אינו מחליף תהליכים חינוכיים והשגחה של המורים.

לידיעתכם, צפייה בצילומים בתוך בית הספר מותרת אך ורק למנהל או לממונה מטעמו, וזאת כדי לשמור על פרטיות באי בית הספר.

 ההחלטה על הצבת מצלמות בתחום ההיקפי של בית הספר לצורך הפעלתן בשעות הלימודים תהיה של הבעלים על מבנה המוסד החינוכי או של רשות החינוך המקומית או של גורמי הביטחון, בהתייעצות עם מנהל המוסד החינוכי ובתיאום עם קב"ט הרשות המקומית או עם קב"ט מחוז משרד החינוך ועם משטרת ישראל.

 

מצלמה תוצב באופן שתצלם את השטח הציבורי בלבד. בבתי הספר ימוקמו המצלמות ברחבה המובילה לבית הספר, 

ויצפו על שערי הכניסה לבית הספר ועל הגדרות המקיפות את בית הספר כלפי השטחים שמחוץ לבית הספר. בגני ילדים יתמקדו המצלמות רק בתצפית על שער הגן, על שביל הגישה לגן ובגדרות המקיפות את הגן כלפי השטחים שמחוץ לגן הילדים.

 

לא תוצב מצלמה ולא תופעל באופן המאפשר צילום של רשות היחיד או של מקום במרחב הציבורי שלפי טיבו מתקיימת בו פעילות פרטית ומעין פרטית.

המצלמות יוצבו באופן שיצלמו תלמידים לכל היותר באופן אגבי (ולא מתוך כוונה לצלם את התלמידים), וזאת לצורך הצפייה לצורכי ביטחון.

בחומר המשודר יהיו רשאים לצפות איש משטרה, קב"ט מחוז וכן קב"ט מוסדות חינוך ומוקדן שהוסמך לכך על ידי הרשות המקומית. כמו כן יהיו רשאים לצפות בחומר המשודר מנהל בית הספר ואיש צוות שהוסמך לכך על ידי המנהל (הצפייה בשידורים ובצילום שוטף ותדירותה נתונים לשיקול דעת המנהל). בחומר המצולם שהוקלט יהיו רשאים לצפות רק איש משטרה, קב"ט המחוז וקב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית. כן יהיו רשאים לצפות בחומר המצולם והמוקלט נציגי רשויות הביטחון וגורמי ביטחון במשרד החינוך וברשות המקומית.

החומר שיוקלט יבוער לאחר 3 ימים לכל המאוחר מיום שהוקלט, אלא אם כן ניתנה הוראה על ידי רשויות הביטחון או על ידי קב"ט הרשות המקומית או קב"ט משרד החינוך לשמור את ההקלטה בקשר לאירוע מסוים. העתק ההקלטה יימסר לרשויות הביטחון או לקב"ט הרשות המקומית או לקב"ט משרד החינוך. החומר המצולם והמוקלט יבוער לפי הנחיות רשויות הביטחון או קב"ט הרשות המקומית או קב"ט משרד החינוך. 

חלק ממנהלי בתי הספר ביקשו להתקין לקראת שנת הלימודים הקרובה מצלמות בכיתות לטובת תלמידים שבמסגרת הנהלים הצפויים ילמדו מהבית, אלא שחוזר מנכ"ל של משרד החינוך אוסר על כך.
 
בעקבות הקורונה והלמידה מרחוק רומים רבים מהנהלה להכניס מצלמת רשת לכיתה כי משרד החינוך החליט  שתונהג מכיתות ה' ומעלה, תהיה למידה מרחוק והמשמעות היא שגם תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים ילמדו בעיקר מהבית, כשבמקביל ייעשה ניסיון להביא אותם ליומיים למידה בבתי הספר – בקבוצות של עד 18 תלמידים. חלק מהמנהלים מבינים שמדובר בסכנה לאובדן של חומר ונשירה סמויה והחליטו על התקנת מצלמות רשת בכיתות. כך יוכלו מדי יום להביא לכיתה לפחות 18 תלמידים כשהיתר ילמדו מהבית.
 
אוסר באופן מוחלט הצבה של מצלמות בכיתות. על פי החוזר, "לא תוצב מצלמה ולא תופעל באופן המאפשר צילום של רשות היחיד או של מקום במרחב הציבורי".
הכנסת מצלמות לכיתה
משרד החינוך
חוזר מנכ"ל

משרד החינוך יחד עם הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, מפרסם היום (ראשון) הנחיות חדשות בנושא השימוש במצלמות בכיתה לצורך למידה מרחוק. תהליך ההסדרה של צילום השיעור בכיתה נעשה תוך הקפדה ושמירה מהודקת על עקרון היסוד – הגנת הפרטיות, זו של התלמידים וזו של עובדי ההוראה, ובד בבד גם על הרצף החינוכי-טיפולי שכה נדרש בעת הזו.

עד כה לא התאפשרה הצבה של מצלמה בכיתות הלימוד, וכעת, עם ההסדרה וגיבוש הנהלים החדשים לשנת הלימודים התשפ"א, הן תוכלנה לפעול בתנאים מוגדרים בבתי הספר, והן תאפשרנה למידה בקבוצות, לפי הנחיות משרד הבריאות.הצילום יתבצע באמצעות הצבת מצלמות חיצוניות המחוברות למחשב או באמצעות מצלמת המחשב או באמצעות המצלמה המותקנת במכשיר הטלפון של המורה. בהתאם לנוהל, המצלמה תתמקד במורה בלבד, תוך איסור על צילום התלמידים הנוכחים בכיתה. בנוסף לכך, המורה יפעיל שיקול דעת במקרים שבהם השיח המתנהל בשיעור רגיש ומורכב, או שעלול להיחשף במסגרתו מידע פרטי.

בהתאם להנחיות החדשות:

• הלמידה תתקיים בהסכמת המורה

• טרם פתיחת המצלמה בתחילת השיעור, המורה יביא לידיעת התלמידים הנוכחים בכיתה כי השיעור מצולם ומועבר סינכרונית לתלמידים הלומדים מהבית וכי קולם ישמע, כחלק בלתי נפרד מהשיעור.

• שיעור שמתקיים בכיתה יעשה באמצעות אחת מסביבות העבודה המאובטחות ללמידה סינכרונית שאושרו על ידי המשרד).

• חל איסור על העברת הקישור לשיעור והסיסמא לגורם אחר.

• חל איסור על תלמידים והורים לצלם או להקליט או להפיץ שיעור.

• אין לשמור צילום או הקלטה של השיעור. במקרים חריגים, כשיש צורך להקליט את השיעור, המורה יידע מראש את מנהל בית הספר ואת התלמידים בכיתה, וההקלטה תמחק עד שבוע מיום העברתה, לכל המאוחר.

 הפרת ההנחיות עלולה להוות הפרת משמעת והיא תטופל בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל ("אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון") או לתקנון הבית-ספרי.

מנכ"ל משרד החינוך לשעבר, עמית אדרי: "משרד החינוך ממשיך להתאים את עצמו למציאות המשתנה. החוזר החדש מניח עוד אבן דרך משמעותית בעבודתה של מערכת החינוך. הוא יוצק תשתית חשובה ומשמעותית בתהליכי ההוראה והלמידה, תוך שמירה מהודקת על עקרון היסוד הגנת הפרטיות, זו של התלמיד וזו של עובד ההוראה כאחד. בכוונתנו להמשיך ולהוביל את ההתאמות הנדרשות על מנת לספק לתלמידי ישראל רצף חינוכי, חוסן נפשי ותחושת וודאות שיאפשרו להם יציבות רגשית ופניות ללמידה, ובד בבד גם מסגרת עבודה גמישה, מאפשרת ויציבה לאנשי החינוך".(מקור סרוגים).

 

 

רשתות חברתיות בחינוך 2018.

רשתות חברתיות בחינוך 2018

היום אנו נמצאים בעידן הרשתות החברתיות , הרשתות החברתיות   הם חלק ניכר בפעילות בחברה הטכנולוגית של המאה ה-21 . מערכת החינוך חייבת להכניס את השימוש ברשתות חברתיות כי זה דרישת השוק.

win 10 &social media
social media

למה צריך להשתמש  ברשתות חברתיות בחינוך ?

אנו  כבר משתמשים ברשתות חברתיות, אז למה לא להשתמש ברשתות חברתיות ,זה כבר קיים!

טכנולוגיית המידע והתקשורת  (ICT) חוללה מהפכה כמעט בכל היבט בחיינו. לומדים שאינם מסוגלים לנווט במרחב הדיגיטלי המורכב אינם מסוגלים להשתתף באופן מלא בחיים הכלכליים, החברתיים, התרבותיים והפוליטיים שסביבם, ולכך באה הפדגוגיה המקוונת והרשתות החברתיות  לסייע.

עם זאת, בשלב ההתפתחות הנוכחי, אין היא מהווה למעשה מרכיב אימננטי בתרבות הרשת, מה גם שמרבית תחומי הדעת המקוונים הם עדיין תכנים הנלמדים שנים רבות מתוך ההנחה שהם מספיקים לכל החיים. בתרבות הלמידה הדומיננטית השוררת כבר מאות בשנים עומד המורה היודע-הכול במרכז הבמה ומניח כי הלומדים חסרי ידע וניתן לתת מענה ללומדים ברמות שונות של יכולת.

תרבות הלמידה המסורתית הזו נהוגה עדיין במערכת החינוך , והלמידה עדיין בכלים המסורתיים .

אתם יודעים שלילדים שלכם אוהבים להשתמש ברשתות חברתיות אפילו שהם מתחת לגיל 13 ההגבלה של פייסבוק. רוב הילדים בכיתה  א' יודעים לראות סרטונים ביוטיוב עוד לפני שהם יודעים קרוא או כתוב.

העולם משתנה בקצב מהיר ולכן גם סביבת הלימודים צריכה להשתנות במהירות. צריך ליצור סביבות לימודים מאתגרות יותר בבתי הספר, אחרת הם יהפכו לא רלוונטיים ולאנשים צעירים לא תהיה מוטיבציה להגיע אליהם; הם פשוט לא יבינו מה הקשר בין בית הספר לעולם האמיתי.

העולם האמיתי הוא  נמצא שימוש ברשתות חברתיות!

מה הן הרשתות החברתיות, הרשתות החברתיות ,הניו מדיה, הן אותן תוכנות, אתרים, ויישומים .

מה אנו צריכים על מנת להשתמש ברשתות חברתיות:

 1. אמצעי קצה , מחשבים, טאבלטים טלפונים ניידים.
 2. חיבור לרשת האינטרנט בוואי פי , בחבילות גלישה ברשת בנייד, ורשת קווית !
 3. הכשרת מורים וגורמי ניהול, וכן הקניית מיומנות גם לתלמידים.

השימוש ברשתות חברתיות הוא אחד מיומנות היסוד הנדרשות מאדם בוגר על מנת להשתלב בחברה התעשייתית הידע של המאה ה-21.

אנו עדים לגידול במספר המשתמשים ברשתות חברתיות, נשאלת השאלה האם שימוש בהוראה פרונטלית הוא אפקטיבי ,  האם מה שהיה נכון באלפי השנים  האחרונות עדיין נכון במערכת החינוך של המאה ה-21 .לדעתי, החינוך הפורנטנלי למרות בקיים כיום מאבד מאפקטיביות שלו ובמחקרים שונים מהעולם אף נמצא שמדד יעילותה יורד.

שימוש ברשתות חברתיות בארהב
שימוש ברשתות חברתיות בארהב

במחקרים על אפקטיביות ההוראה, נמצא גם שהשימוש בעבודת צוות בחקר ומחקר מהווה את תהליך החינוך האמיתי , וכן לנורמות מעשיות של עבודת הכיתה. השימוש בעבודת צוות מחייב שימוש ברשתות חברתיות על מנת ליעל את תהליך הלמידה.השינוי בפדגוגיה צריך לבוא לידי ביטוי בכך שהתלמידים יקבלו יותר זמן על חשבון הזמן שהיה פעם של המורה. חשוב לשלב בכיתות למידה מבוססת פרויקטים ולמידה בקבוצות. התלמידים צריכים לקחת יותר אחריות על הלמידה שלהם והמורים צריכים להפוך למאמנים, מנהיגים ומנטורים — לא רק מנחים שעומדים מול הלוח יש לשנות את התפיסה שהמורה הוא בעל הידע , הידע נמצא ברשת  תפקיד המורה לנהל את תהליך הלמידה.

השימוש ברשתות חברתיות  עשויות לשנות את  תהליך הלמידה בשני מימדים:

 1. החינוך הוא לא תלוי מקום כלומר בית ספר.
 2. החינוך הוא לא תלוי זמן . ועשוי להמשך גם אחרי שעות הלימוד בבית הספר…

 

מהי מטרת החינוך: ליצור מידע לידע אחת הדרכים להפיץ ידע היא על ידי רשתות חברתיות.
התוצר הסופי לא חייב להיות טקסט כתוב אלא יכול להיות סרטון ,שיר תמונה, אינפוגרפיה  וכד' .

מה שמאפשר ליצור תוצרים אלו הם רשתות חברתיות יש לדרוש להשתמש בתוצר הסופי שיהיה מעניין את הלומד המלמד ואנשים שנחשפים לידע…

השימוש ברשתות חברתיות הוא תלוי תרבות, גיל  ומגדר , במחקרים בארה"ב נמצא ש שיש עליה תלולה משנת 2012 בשימוש באינסטגראם 35%. (הרשת הנפוצה  בגילי 08-24).

 

רוב האמריקאים  והישראלים  ,משתמשים בפייסבוק .

רוב האמריקנים גולשים ברשת ומשתמשים ברשת חברתית בכל קבוצות הגיל רוב המבוגרים מעל גיל 65 לא משתמשים כלל ברשתות חברתיות (בארה"ב משתמשים מדי יום רק 40 אחוז מקבוצת בני גיל זה).  לעומת זאת רוב משתמשי סנאפצ'ט הם בגילאי 24 ומטה ,מה שהמחקר מגלה שרשת חברתית מושפעת לא רק מגיל אלא גם במגדר רוב הנשים גולשות בפינטרסט. נמצא גם להשכלה יש תפקיד בגלישה ברשתות חברתיות יותר אקדמאים גולשים בלינקדין. ומשהו מעניין גם מוצא אתני משפיע על הגלישה ברשתות חברתיות יותר ויותר הספנים ושחורים משתמשים בוואטסאפ ! מאשר הלבנים.

פייסבוק היא הרשת  הכי נפוצה בקרב קבוצת הגיל 13-24 לפי השימוש היומי ב"רשת חברתית".
מה הכוונה רשת נפוצה?  הרשת שלפחות פעם אחת נכנסים ביום.

 

התלמידים משתמשים ברשתות חברתיות, בשונה מהמורים, המורים וההורים נתפסים כגורם מ"איים" על התלמידים "מי רוצה להיות חברה של אמא בפייס" לכן רשתות כגון אינסטגראם ויו טיוב נתפסים יותר בקרב הצעירים מאשר מבוגרים.
רוב הגולשים ברשתות חברתיות משתמשים בהתקנים ניידים  כדוגמת טלפונים חכמים ומחשבי לוח.

חלק מהרשתות החברתיות אינן עובדות כראוי אלא רק בסיבת המכשירים הניידים.

משרד החינוך והעומדים בראשו לא החליטו האם יש להשתמש ברשתות חברתיות בחינוך העמימות שיצורים חוזרי המנכ"ל בעצם נותנים למורה ולהנהלת בית הספר את החלטה האם יש להשתמש ברשתות חברתיות בחינוך הן לצורך למידה והן לצורך חברתי .

("תוציאו אותי מקבוצת הוואטספ הכיתתית").

אז למה השימוש ברשתות חברתיות מקרטע?

בשאלה האם יש שימוש במדיה חברתית בחינוך? נמצאתי בעוד התלמידים טובעים ושולטים ברשת החברתית המורים יש להם בקושי חשבון בפייסבוק או כמו שאחד התלמידים אמר שימוש במדיה חברתית בחינוך  פופולארי בקרבנו אבל לא בקרב מורנו. (אחד התלמידים אף אמר שלמורים יש בורות טכנולוגית) התלמידים משתמשים ברשת החברתית לא רק לצרכי לימוד אלא ליצירת קהילות וחלקם אף למשחק.

87%  מהמורים בארה"ב אינם מעורים או משלבים את הרשתות החברתיות בתהליך החינוכי., אך המורים לא יודעים איך להתמודד עם רשתות חברתיות, ואיך להשתמש בטכנולוגיה זאת במערכת החינוך.

המורים גם בארה"ב וגם בארץ חוששים לשלב את הטכנולוגיה הזאת מצד אחד עם אתה ברשת חברתית אתה חשוך ויודעים עליך יותר פרטים ממה שהמורים רוצים לתת המורים אומרים שמעמד המורה נחלש כי הוא בעצם חבר של התלמידים ולא יודע או לא יכול לנהל את תהליך הלמידה.

סיבות למה זה לא עובד…

 1. אין מחשבים בבית הספר.
 2. אין גלישה ברשת האינטרנט,
 3. אין שימוש בטאבלטים ברשתות חברתיות.
 4. איסור להשתמש בסמארטפון במערכת החינוך. משרד החינוך לא מעודד כל כך את הנושא
 5. הורים נגד קרינה…
 6. פרטיות. (בריונות רשת)
 7. הגורם האנושי… (מורים)

לסיכום:
גידול בשימוש ברשתות חברתיות הולך וגדל, מערכת החינוך חייבת לקחת בחשבון את הרשתות החברתיות ככלי לימוד, והן ככלי חברתי ויצירת קשר. השימוש רשתות עלו  כמה דילמות במיוחד בין הקשר של המורים והתלמידים, שמערער את דפוסי ההתנהגות, גבולות ומסגרות חברתיות. הפחד משינוי משתק את המערכת אבל בעצם השימוש ברשתות חברתיות הוא צורך חברתי, שיגבור בסופו של דבר על הפדגוגיה מהדור הישן.

Share:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

קבוצת מורים ועובדי הוראה לא מחוסנים

קבוצת מורים ועובדי הוראה לא מחוסנים.     בעקבות פגיעה בדמוקרטיה והשתקת מורים שאינם רוצים להתחסן ולחייבם להתחסן הוקמה קבותה בפייס  קבוצת המורים ועובדי הוראה

לא רוצים לחזור

מהפכה ה-1.9 מתקרב, ואין כל מגבלה על כ-30 אלף מורים שלא התחסנו להגיע לבתי הספר 10% מהמורים לא התחסנו נגד קורונה, וכרגע נראה שבעוד שבוע

למידה מרחוק

חולי במערכת החינוך שבוע לאחר פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר החרדים משרד החינוך מדוווח על זינוק במספר התלמידים החרדים המאומתים לקורונה. מדובר על גידול של