מצלמה בכיתה

ראיתי שבארה"ב יש מגמה הולכת ונרחבת להכנסת המצלמה לכיתה על מנת לראות מה קורה בכיתה במהלך השיעור מה דעתכם?

האם מצלמות אבטחה צריכות להיות בכיתה או מחוץ לכיתה מה תפקיד המצלמה בכיתה האם היא צריכה בכלל להיכנס או אין להכניס את המצלמה מבעד לדלת הכיתה.

שימוש רשתות חברתיות בחינוך

הצבת מצלמות ברשות הרבים נובעת בדרך כלל מהצורך לשמור על הביטחון ועל המוגנות מפני תופעות של פשע, אלימות והתנהגויות מסכנות נוספות. אולם חשוב להבהיר כי במוסדות חינוך השמירה על ביטחונם ועל מוגנותם של התלמידים נעשית במסגרת רחבה של קידום אקלים בטוח.

האקלים במוסד החינוכי הוא גורם מרכזי המשפיע על יצירת סביבה המפתחת ביטחון אישי. לצד צמצום האלימות והתנהגויות סיכון חשוב לפתח תחושות שייכות, ערך וכבוד ולקדם ערכים חברתיים ואחריות לחברים בקהילה הבית-ספרית. כדי ליצור אקלים חינוכי מיטבי יש ליישם אסטרטגיה מערכתית, מתוכננת, עקבית וארוכת-טווח, המתייחסת בו-זמנית לבניית אקלים בטוח, לקידום רווחה נפשית, לבניית אורח חיים המקדם שייכות, מעורבות ואחריות ולטיפול בהפחתת האלימות והתנהגויות סיכון ברמה מערכתית וברמה פרטנית במקביל. תכנית מקיפה ליצירת אקלים מיטבי ולמניעת אלימות תורמת לשיפור היחסים בין מורים לתלמידים, לאווירה תומכת למידה וללמידה משמעותית ולירידה במקרי האלימות והתנהגויות סיכון. הפעלת מצלמות בשטח בית הספר אינה מרכיב בסיסי בתכנית כזו.

חשוב להבין כי השימוש במצלמות עלול להביא לפגיעה בפרטיות. הפגיעה האפשרית בפרטיות יכולה לנבוע מהאפשרות של מעקב רציף אחר התלמיד שאינו יודע מתי הוא מצולם ומהו האירוע המצולם. כמו כן הפגיעה עלולה לנבוע מהאפשרות שהתמונה שצולמה נשמרת ואף מחוסר ידיעה לגבי טיב המידע שנשמר במוסד החינוך, אם הוא נשמר.

שימוש במצלמות באופן מושכל ומידתי יכול להיות רכיב נוסף ולא הכרחי בתכנית מערכתית בית-ספרית לקידום אקלים בטוח ולצמצום האלימות והתנהגויות סיכון ואינו עומד בפני עצמו. השימוש במצלמות אינו מבטל את הצורך בהשגחת מורים לאורך יום הלימודים, כמפורט בחוזר המנהל הכללי בנושא המורה התורן (ראה בס"ק 3.6 של סעיף 5.1-54 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ג), "ניהול שגרת הבטיחות בבתי הספר").

בכל מקרה של כוונה להציב מצלמות יש לבדוק אם מצלמות המעקב הן האמצעי המתאים והיעיל להשגת המטרה הרצויה ולברר אם אפשר להשיג מטרה זו באמצעי הפוגע פחות בפרטיות. גם אם הוחלט לעשות שימוש במצלמות על בית הספר לעקוב אחר הנחיות משרד החינוך לבניית תכנית רחבה לאקלים בטוח.

חשוב לציין, שהשימוש הרציף במצלמות הוא אמצעי אחרון, שלצד תועלתו האפשרית כרוך בפגיעה בפרטיות. לפיכך יש לשקול בזהירות את עצם השימוש בו, ואם הוחלט לעשות בו שימוש, יש לעשות כן במידה שאינה עולה על הנדרש.

הנחיות חוזר זה באות לאזן בין הזכות של התלמיד לאקלים מיטבי ולקידום רווחתו בבית הספר לבין זכותו לפרטיות; על כן, וכדי למנוע פגיעה מיותרת בפרטיות, חלה חובה לפעול על פי הנחיות החוזר.

חוזר מנכ"ל אוסר על הנחת והתקנת המצלמות בכיתות ובחדרי השירותים אבל מאםשר להתקין בכל האזורים הפנימיים של בית הספר (מזדורונות למשל…)

השימוש במצלמות מסייע למורים בפיקוח ובהגברת ההשגחה אך אינו מחליף תהליכים חינוכיים והשגחה של המורים.

לידיעתכם, צפייה בצילומים בתוך בית הספר מותרת אך ורק למנהל או לממונה מטעמו, וזאת כדי לשמור על פרטיות באי בית הספר.

 ההחלטה על הצבת מצלמות בתחום ההיקפי של בית הספר לצורך הפעלתן בשעות הלימודים תהיה של הבעלים על מבנה המוסד החינוכי או של רשות החינוך המקומית או של גורמי הביטחון, בהתייעצות עם מנהל המוסד החינוכי ובתיאום עם קב"ט הרשות המקומית או עם קב"ט מחוז משרד החינוך ועם משטרת ישראל.

 

מצלמה תוצב באופן שתצלם את השטח הציבורי בלבד. בבתי הספר ימוקמו המצלמות ברחבה המובילה לבית הספר, 

ויצפו על שערי הכניסה לבית הספר ועל הגדרות המקיפות את בית הספר כלפי השטחים שמחוץ לבית הספר. בגני ילדים יתמקדו המצלמות רק בתצפית על שער הגן, על שביל הגישה לגן ובגדרות המקיפות את הגן כלפי השטחים שמחוץ לגן הילדים.

 

לא תוצב מצלמה ולא תופעל באופן המאפשר צילום של רשות היחיד או של מקום במרחב הציבורי שלפי טיבו מתקיימת בו פעילות פרטית ומעין פרטית.

המצלמות יוצבו באופן שיצלמו תלמידים לכל היותר באופן אגבי (ולא מתוך כוונה לצלם את התלמידים), וזאת לצורך הצפייה לצורכי ביטחון.

בחומר המשודר יהיו רשאים לצפות איש משטרה, קב"ט מחוז וכן קב"ט מוסדות חינוך ומוקדן שהוסמך לכך על ידי הרשות המקומית. כמו כן יהיו רשאים לצפות בחומר המשודר מנהל בית הספר ואיש צוות שהוסמך לכך על ידי המנהל (הצפייה בשידורים ובצילום שוטף ותדירותה נתונים לשיקול דעת המנהל). בחומר המצולם שהוקלט יהיו רשאים לצפות רק איש משטרה, קב"ט המחוז וקב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית. כן יהיו רשאים לצפות בחומר המצולם והמוקלט נציגי רשויות הביטחון וגורמי ביטחון במשרד החינוך וברשות המקומית.

החומר שיוקלט יבוער לאחר 3 ימים לכל המאוחר מיום שהוקלט, אלא אם כן ניתנה הוראה על ידי רשויות הביטחון או על ידי קב"ט הרשות המקומית או קב"ט משרד החינוך לשמור את ההקלטה בקשר לאירוע מסוים. העתק ההקלטה יימסר לרשויות הביטחון או לקב"ט הרשות המקומית או לקב"ט משרד החינוך. החומר המצולם והמוקלט יבוער לפי הנחיות רשויות הביטחון או קב"ט הרשות המקומית או קב"ט משרד החינוך. 

חלק ממנהלי בתי הספר ביקשו להתקין לקראת שנת הלימודים הקרובה מצלמות בכיתות לטובת תלמידים שבמסגרת הנהלים הצפויים ילמדו מהבית, אלא שחוזר מנכ"ל של משרד החינוך אוסר על כך.
 
בעקבות הקורונה והלמידה מרחוק רומים רבים מהנהלה להכניס מצלמת רשת לכיתה כי משרד החינוך החליט  שתונהג מכיתות ה' ומעלה, תהיה למידה מרחוק והמשמעות היא שגם תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים ילמדו בעיקר מהבית, כשבמקביל ייעשה ניסיון להביא אותם ליומיים למידה בבתי הספר – בקבוצות של עד 18 תלמידים. חלק מהמנהלים מבינים שמדובר בסכנה לאובדן של חומר ונשירה סמויה והחליטו על התקנת מצלמות רשת בכיתות. כך יוכלו מדי יום להביא לכיתה לפחות 18 תלמידים כשהיתר ילמדו מהבית.
 
אוסר באופן מוחלט הצבה של מצלמות בכיתות. על פי החוזר, "לא תוצב מצלמה ולא תופעל באופן המאפשר צילום של רשות היחיד או של מקום במרחב הציבורי".
הכנסת מצלמות לכיתה
משרד החינוך
חוזר מנכ"ל

משרד החינוך יחד עם הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, מפרסם היום (ראשון) הנחיות חדשות בנושא השימוש במצלמות בכיתה לצורך למידה מרחוק. תהליך ההסדרה של צילום השיעור בכיתה נעשה תוך הקפדה ושמירה מהודקת על עקרון היסוד – הגנת הפרטיות, זו של התלמידים וזו של עובדי ההוראה, ובד בבד גם על הרצף החינוכי-טיפולי שכה נדרש בעת הזו.

עד כה לא התאפשרה הצבה של מצלמה בכיתות הלימוד, וכעת, עם ההסדרה וגיבוש הנהלים החדשים לשנת הלימודים התשפ"א, הן תוכלנה לפעול בתנאים מוגדרים בבתי הספר, והן תאפשרנה למידה בקבוצות, לפי הנחיות משרד הבריאות.הצילום יתבצע באמצעות הצבת מצלמות חיצוניות המחוברות למחשב או באמצעות מצלמת המחשב או באמצעות המצלמה המותקנת במכשיר הטלפון של המורה. בהתאם לנוהל, המצלמה תתמקד במורה בלבד, תוך איסור על צילום התלמידים הנוכחים בכיתה. בנוסף לכך, המורה יפעיל שיקול דעת במקרים שבהם השיח המתנהל בשיעור רגיש ומורכב, או שעלול להיחשף במסגרתו מידע פרטי.

בהתאם להנחיות החדשות:

• הלמידה תתקיים בהסכמת המורה

• טרם פתיחת המצלמה בתחילת השיעור, המורה יביא לידיעת התלמידים הנוכחים בכיתה כי השיעור מצולם ומועבר סינכרונית לתלמידים הלומדים מהבית וכי קולם ישמע, כחלק בלתי נפרד מהשיעור.

• שיעור שמתקיים בכיתה יעשה באמצעות אחת מסביבות העבודה המאובטחות ללמידה סינכרונית שאושרו על ידי המשרד).

• חל איסור על העברת הקישור לשיעור והסיסמא לגורם אחר.

• חל איסור על תלמידים והורים לצלם או להקליט או להפיץ שיעור.

• אין לשמור צילום או הקלטה של השיעור. במקרים חריגים, כשיש צורך להקליט את השיעור, המורה יידע מראש את מנהל בית הספר ואת התלמידים בכיתה, וההקלטה תמחק עד שבוע מיום העברתה, לכל המאוחר.

 הפרת ההנחיות עלולה להוות הפרת משמעת והיא תטופל בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל ("אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון") או לתקנון הבית-ספרי.

מנכ"ל משרד החינוך לשעבר, עמית אדרי: "משרד החינוך ממשיך להתאים את עצמו למציאות המשתנה. החוזר החדש מניח עוד אבן דרך משמעותית בעבודתה של מערכת החינוך. הוא יוצק תשתית חשובה ומשמעותית בתהליכי ההוראה והלמידה, תוך שמירה מהודקת על עקרון היסוד הגנת הפרטיות, זו של התלמיד וזו של עובד ההוראה כאחד. בכוונתנו להמשיך ולהוביל את ההתאמות הנדרשות על מנת לספק לתלמידי ישראל רצף חינוכי, חוסן נפשי ותחושת וודאות שיאפשרו להם יציבות רגשית ופניות ללמידה, ובד בבד גם מסגרת עבודה גמישה, מאפשרת ויציבה לאנשי החינוך".(מקור סרוגים).

 

 

מערכת החינוך והרשתות החברתיות -מדיניות

מערכת החינוך והרשתות החברתיות

שאנו באים לדון על השימוש במדיה חברתית במערכת החינוך אנו צריכים להביא בחשבון את מגבלת הגיל שניתנת על ידי ספקי השירות עצמם:
גיל המשתמשים בפייסבוק, ג'מייל, מגילאי 13 ומעלה. במילים אחרות, בית ספר לא יוזם כל פעילות בה מעורבים תלמידים מבית ספר יסודי בשירותים הנ"ל!
– תלמידים מתחת לגיל הלומדים בבית הספר היסודי עליהם לעבוד עם כלים המיועדים לגילאים אלו.
– שירותי ווטסאפ WhatsApp – מותרים על פי תנאי השירות שלהם מגיל 16  לכן הם מתאימים לחטיבה העליונה בלבג כלומר מכתה י' ומעלהבלבד! לכן אין להשתמש בשירות זה כמערך הודעות לכל צורך חינוכי ואחר לתלמידים מתחת לגיל זה.

 

חשיבות מדיניות החינוך בשימוש במדיה חברתית
חשיבות המדיה חברתית בחינוך

 

 

 

 

 

 

 

 

תפקיד המורה

משרד החינוך תופס את המורה כגורם חשוב במערך הלימודי, כמבוגר אחראי שהוסמך לנהל את תהליך הלמידה לכן, המורה איננו "חבר" של התלמיד , לאור שינוי תנאי הפרטיות האפשריים, סוגיה זו פחות רלוונטית במובן הפורמלי, אלא החינוכי! המורה הוא מורה, לא "חבר" ולא שותף לחיים הפרטיים של התלמיד ולהפך! לכן המורה וחייו הפרטיים הם מחוץ לידיעת התלמידים וההיפך , לשם כך יתאימו המורה והתלמידים את תנאי הפרטיות כך שלא תהיה אינטראקציה / פרסום מידע אלא בהקשר החינוכי בלבד. משרד החינוך מעודד שהלמידה בשימוש רשתות חברתיות עדיף שתעשה בקהילה או בקבוצות סגורות .
– הלמידה נעשית בקבוצות סגורות בניהול ואחריות המורה, אליהן מוזמנים התלמידים וכל ההתנהלות והאינטראקציה נעשית בגבולות קבוצות אלה.
– יש לשמור על מודעות מתמדת על מקצועיות ומעמד המורה כמורה, סגנון אינטראקציה .
משרד החינוך פוחד למעמדו של המורה עם כניסת טכנולוגיית המידע ,בשנות ה-90 , אחד הדברים שקרו במהפכת המידע הזו זה הפיכת ושינוי תפקיד המורה מאחראי על הידע ,למנהל התהליך החינוכי. ולכן על פי משרד החינוך:
מוסכם בהתנהלות החינוכית ברשת. האם הפעילות/ השירות אינו עומד בסתירה למצפון המקצועי, בכל פעילות ו/או שימוש בשירות יש להפעיל גם עקרון שכל ישר, מצפון מקצועי חינוכי הולם ולב נקי. גם אם הפעילות/ השירות אינו עומד בסתירה לחוק, לתקנות וכד', יש להפעיל שיקול מקצועי ואישי בהקשר הנוגעים בדבר, כולל השלכות שליליות אפשריות.

חינוך ומדיה חברתית
החינוך באמצעות רשת חבתית חיוני למערכת החינוך

דיון נוסף חשוב ביותר הוא שימוש בתמונות צילומים סרטים בהם מופיעים ילדים חובה לבקש אישור של ההורים, בנושא שמירה על הפרטיות באתרי האינטרנט הבית-ספריים וכמובן רשתות חברתיות יש לבקש את רשות הורים לפרסום תמונות בהם מופיעים פני ילדיהם. דבר העלול להגביל את השימוש במדיה חברתית בחינוך לכן משרד החינוך מציע להחתים את ההורים על אישור ההורים לשימוש בתמונות ילדיהם בתחילת שנת הלימודים:
לשם כך על בית הספר להפיץ בקרב ההורים בתחילת כל שנה טופס אישור פרסום ילדיהם באתר. בטופס יודגש כי לא ייחשפו באתר בית הספר כתובות מגורים של תלמידים, מספרי טלפון או מידע רגיש על תלמידים הנוגע לצנעת אישיותם ולמצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות. כמו כן יוסבר להורים, כי יוכלו לבקש בכל עת להסיר ולהפסיק את השתתפות ילדם באתר האינטרנט, ובקשתם תכובד לאלתר.
– באם בית הספר מעוניין לפרסם תמונות/ סרטונים גם באתרים אחרים, כגון יוטיוב, פייסבוק או כל פרסום ציבורי אחר ברשת, עליו לציין זאת בטופס אישור הורים. גם במקרים אלו יש להקפיד על פרטיות התלמידים בהתאם להנחיה בחוזר מנכ"ל ולאפשר להורים דיאלוג עם הגורמים בבית הספר באשר להיתר הפרסום.
– באם ההורים לא חתמו על טופס אישור פרסום ילדיהם באתר הבית ספרי ו/או בכל אתר שיתופי אחר, אין להסיק מכך כי הם מאשרים הפרסום. אישור ההורים לפרסום הוא רק אם חתמו על טופס האישור.

משרד החינוך תומך בלימוד תוך כדי שימוש במדיות חברתיות :

לרשתות החברתיות ולקהילות השיתופיות ברשת יתרונות רבים, והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך מעודדת את פתיחתן ואת הפעילות באמצעותן, הן של עובדי הוראה בינם לבין עצמם והן של מורים ותלמידים.
אמנם על פי הוראות המשרד נאסר על מורים להיות חברים של תלמידים בפייסבוק (ראה סעיף 9.4-10, בחוזר הוראות הקבע עב/4)(א)(, "אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט"), אך אפשר ואף רצוי להשתמש ברשתות החברתיות לצורכי למידה
משרד החינוך רואה בשימוש ברשתות חברתיות בכמה מישורים:
• קהילה מקצועית לומדת של מורים, מפקחים אחראים פדגוגיים, תוך אנטיאקציה בין אנשי חינוך, גורמים במשרד, תוך שימוש ברשת חברתית .
• קהילה לומדת של מורים ותלמידים ברשת חברתית.

משרד החינוך רואה שיש מקום לשימוש ברשתות חברתיות על פי הכללים הבאים:
כדי להשתמש ברשת הפייסבוק לצורך למידה על המורים להקפיד על הכללים האלה:

 המורה יפתח קבוצה סגורה שתנוהל על ידו או על ידי אחד התלמידים שיקבל הרשאה לכך ולא יצרף לקבוצה אף חבר מלבד התלמידים שהוגדרו על ידי המורה (תלמידי כיתה או תלמידי כמה כיתות או תלמידי מגמת לימוד מסוימת).
 המורה יפתח לעצמו דף פייסבוק אישי ייעודי כמורה שישמש אותו לחברות בקבוצה. הדף המקצועי לא יכיל כל מידע אישי על המורה עצמו.
 כל תלמיד בקבוצה יפתח דף פייסבוק ייעודי לקבוצה שלא יכיל מידע אישי על התלמיד עצמו.
 המורה יהיה אחראי להתנהלות השיח בקהילה שימוקד רק בנושאי הלימוד. כללי האתיקה החלים על שיח זה זהים לכללים של השיח הכיתתי.

מכאן הפרדוקס החינוכי המורה נתפס כמנהל ומוביל הקבוצה בפייסבוק, על המורים והתלמידים לפתוח חשבון ייעודי השונה מהחשבון האישי על מנת שפרטיותו תשמר, מורים רבים חוששים שפרטיותם תפגע אם הם יפתחו חשבון בפייסבוק ,לדעתי יש להפריד ביו האישי למקצועי ויש למדר את המידע האישי כי אין לחלוק מידע פרטי במיוחד בן המורים לתלמידים.
דף הנחיות לשימוש ברשתות חברתיות

הבהרה לחוזר מנכ"ל (תשעג) 6.1-1 שימוש ברשתות החברתיות ובקהילות שיתופיות ברשת במערכת החינוך:

 מורה שאין לו פרופיל בפייסבוק מומלץ שיפתח לעצמו פרופיל פייסבוק אישי כמורה שישמש אותו לטובת חברות בקבוצות למידה.
 מורה שיש לו פרופיל אישי יבחן את הגדרות הפרטיות שלו וידאג לכך שפרטיו האישיים לא יהיו חשופים למי שאינו נמנה על חבריו כדי שפרטים אלה לא ייחשפו לתלמידיו.
 המורה לא יהיה "חבר" של תלמידיו בפייסבוק.
 תלמיד שאין לו פרופיל בפייסבוק מומלץ שיפתח לעצמו פרופיל פייסבוק אישי כתלמיד שישמש אותו לטובת חברות בקבוצות למידה (השימוש בפייסבוק מותר מגיל 13 ומעלה).
 יש להנחות את כל התלמידים להקפיד על הגדרות פרטיות מוגברות, במסגרתם המידע אודות התלמידים יהיה גלוי רק למי שהוגדרו כחבריהם בפייסבוק .
 המורה יהיה אחראי להתנהלות השיח בקהילה שימוקד רק בנושאי הלימוד. כללי האתיקה החלים על שיח זה זהים לכללים של השיח הכיתתי.
לסיכום משרד החינוך אינו רואה את המורה כחבר של התלמידים אלא כמנהל אחראי על תהליך הלמידה, תהליך הלמידה תוך שימוש ברשתות חברתיות הוא שימוש בטכנולוגיית המידע , והפנמת המידע ולהפכו לידע, יצירת הידע מחייבת לעיתים לוותר על רמת פרטיות כגון צילום תלמידים לכן גם על ההורים להיות כחלק מבקר על מערכת הלימודים -לא רק ברשתות חברתיות -. הדבר החשוב ביותר במערכת החינוך ומודגש הוא שמירת הפרטיות הן של המורה והן של התלמיד. ופטירת השימוש ברשתות חברתיות לגיל בית הספר היסודי.

social-network_110002956-012814-int

מקורות:

אתר אוח של משרד החינוך

[1]  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-1/HodaotVmeyda/H-2013-8-6-1-1.htm

 

[1]http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/PedagogiaDigital/facebook.htm

 

 

Share:

<i class="fab fa-facebook" aria-hidden="true"></i> שיתוף ב facebook
Facebook
<i class="fab fa-twitter" aria-hidden="true"></i> שיתוף ב twitter
Twitter
<i class="fab fa-pinterest" aria-hidden="true"></i> שיתוף ב pinterest
Pinterest
<i class="fab fa-linkedin" aria-hidden="true"></i> שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

On Key

Related Posts

סגירת האתר

סגירת האתר סגירת האתר אחרי מחשבה החלטתי לסגור את האתר שלי http://luz.co.il אמיר לוז הוא בעל תואר שני בחינוך ונסיון של 15 שנה בשימושי מחשב

היפוך מגמה

היפוך מגמה עד 2019 במחקרים שקראתי רוב המתנגדים להכנסת טכנולוגיית המידע היו המורים בישראל , אבל מאז מגיפת הקורונה יותר ויותר מורים מכניסים את טכנולוגיית

החינוך בישראל חדש

חינוך כגורם כלכלי גודל הכיתה: מספר התלמידים בישראל גבוה מאוד בהשוואה לכלל האוכלוסייה. לשם השוואה, מספר תלמידי כיתות א'-ט' בישראל גבוה בהרבה לעומת מדינות אחרות

דמוקרטיה או מדינה טוטליטרית?

מדינה דמוקרטית או פשיסטית טוטליטרית? אנו מאמינים שכל אדם הוא אחראי על גופו. לכן אדם שמתחסן ואדם שלא מחוסן אחראים על גופם וזכאים לומר את