מערכת החינוך והרשתות החברתיות -מדיניות

אמיר לוז

מערכת החינוך והרשתות החברתיות

שאנו באים לדון על השימוש במדיה חברתית במערכת החינוך אנו צריכים להביא בחשבון את מגבלת הגיל שניתנת על ידי ספקי השירות עצמם:
גיל המשתמשים בפייסבוק, ג'מייל, מגילאי 13 ומעלה. במילים אחרות, בית ספר לא יוזם כל פעילות בה מעורבים תלמידים מבית ספר יסודי בשירותים הנ"ל!
– תלמידים מתחת לגיל הלומדים בבית הספר היסודי עליהם לעבוד עם כלים המיועדים לגילאים אלו.
– שירותי ווטסאפ WhatsApp – מותרים על פי תנאי השירות שלהם מגיל 16  לכן הם מתאימים לחטיבה העליונה בלבג כלומר מכתה י' ומעלהבלבד! לכן אין להשתמש בשירות זה כמערך הודעות לכל צורך חינוכי ואחר לתלמידים מתחת לגיל זה.

 

חשיבות מדיניות החינוך בשימוש במדיה חברתית
חשיבות המדיה חברתית בחינוך

 

 

 

 

 

 

 

 

תפקיד המורה

משרד החינוך תופס את המורה כגורם חשוב במערך הלימודי, כמבוגר אחראי שהוסמך לנהל את תהליך הלמידה לכן, המורה איננו "חבר" של התלמיד , לאור שינוי תנאי הפרטיות האפשריים, סוגיה זו פחות רלוונטית במובן הפורמלי, אלא החינוכי! המורה הוא מורה, לא "חבר" ולא שותף לחיים הפרטיים של התלמיד ולהפך! לכן המורה וחייו הפרטיים הם מחוץ לידיעת התלמידים וההיפך , לשם כך יתאימו המורה והתלמידים את תנאי הפרטיות כך שלא תהיה אינטראקציה / פרסום מידע אלא בהקשר החינוכי בלבד. משרד החינוך מעודד שהלמידה בשימוש רשתות חברתיות עדיף שתעשה בקהילה או בקבוצות סגורות .
– הלמידה נעשית בקבוצות סגורות בניהול ואחריות המורה, אליהן מוזמנים התלמידים וכל ההתנהלות והאינטראקציה נעשית בגבולות קבוצות אלה.
– יש לשמור על מודעות מתמדת על מקצועיות ומעמד המורה כמורה, סגנון אינטראקציה .
משרד החינוך פוחד למעמדו של המורה עם כניסת טכנולוגיית המידע ,בשנות ה-90 , אחד הדברים שקרו במהפכת המידע הזו זה הפיכת ושינוי תפקיד המורה מאחראי על הידע ,למנהל התהליך החינוכי. ולכן על פי משרד החינוך:
מוסכם בהתנהלות החינוכית ברשת. האם הפעילות/ השירות אינו עומד בסתירה למצפון המקצועי, בכל פעילות ו/או שימוש בשירות יש להפעיל גם עקרון שכל ישר, מצפון מקצועי חינוכי הולם ולב נקי. גם אם הפעילות/ השירות אינו עומד בסתירה לחוק, לתקנות וכד', יש להפעיל שיקול מקצועי ואישי בהקשר הנוגעים בדבר, כולל השלכות שליליות אפשריות.

חינוך ומדיה חברתית
החינוך באמצעות רשת חבתית חיוני למערכת החינוך

דיון נוסף חשוב ביותר הוא שימוש בתמונות צילומים סרטים בהם מופיעים ילדים חובה לבקש אישור של ההורים, בנושא שמירה על הפרטיות באתרי האינטרנט הבית-ספריים וכמובן רשתות חברתיות יש לבקש את רשות הורים לפרסום תמונות בהם מופיעים פני ילדיהם. דבר העלול להגביל את השימוש במדיה חברתית בחינוך לכן משרד החינוך מציע להחתים את ההורים על אישור ההורים לשימוש בתמונות ילדיהם בתחילת שנת הלימודים:
לשם כך על בית הספר להפיץ בקרב ההורים בתחילת כל שנה טופס אישור פרסום ילדיהם באתר. בטופס יודגש כי לא ייחשפו באתר בית הספר כתובות מגורים של תלמידים, מספרי טלפון או מידע רגיש על תלמידים הנוגע לצנעת אישיותם ולמצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות. כמו כן יוסבר להורים, כי יוכלו לבקש בכל עת להסיר ולהפסיק את השתתפות ילדם באתר האינטרנט, ובקשתם תכובד לאלתר.
– באם בית הספר מעוניין לפרסם תמונות/ סרטונים גם באתרים אחרים, כגון יוטיוב, פייסבוק או כל פרסום ציבורי אחר ברשת, עליו לציין זאת בטופס אישור הורים. גם במקרים אלו יש להקפיד על פרטיות התלמידים בהתאם להנחיה בחוזר מנכ"ל ולאפשר להורים דיאלוג עם הגורמים בבית הספר באשר להיתר הפרסום.
– באם ההורים לא חתמו על טופס אישור פרסום ילדיהם באתר הבית ספרי ו/או בכל אתר שיתופי אחר, אין להסיק מכך כי הם מאשרים הפרסום. אישור ההורים לפרסום הוא רק אם חתמו על טופס האישור.

משרד החינוך תומך בלימוד תוך כדי שימוש במדיות חברתיות :

לרשתות החברתיות ולקהילות השיתופיות ברשת יתרונות רבים, והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך מעודדת את פתיחתן ואת הפעילות באמצעותן, הן של עובדי הוראה בינם לבין עצמם והן של מורים ותלמידים.
אמנם על פי הוראות המשרד נאסר על מורים להיות חברים של תלמידים בפייסבוק (ראה סעיף 9.4-10, בחוזר הוראות הקבע עב/4)(א)(, "אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט"), אך אפשר ואף רצוי להשתמש ברשתות החברתיות לצורכי למידה
משרד החינוך רואה בשימוש ברשתות חברתיות בכמה מישורים:
• קהילה מקצועית לומדת של מורים, מפקחים אחראים פדגוגיים, תוך אנטיאקציה בין אנשי חינוך, גורמים במשרד, תוך שימוש ברשת חברתית .
• קהילה לומדת של מורים ותלמידים ברשת חברתית.

משרד החינוך רואה שיש מקום לשימוש ברשתות חברתיות על פי הכללים הבאים:
כדי להשתמש ברשת הפייסבוק לצורך למידה על המורים להקפיד על הכללים האלה:

 המורה יפתח קבוצה סגורה שתנוהל על ידו או על ידי אחד התלמידים שיקבל הרשאה לכך ולא יצרף לקבוצה אף חבר מלבד התלמידים שהוגדרו על ידי המורה (תלמידי כיתה או תלמידי כמה כיתות או תלמידי מגמת לימוד מסוימת).
 המורה יפתח לעצמו דף פייסבוק אישי ייעודי כמורה שישמש אותו לחברות בקבוצה. הדף המקצועי לא יכיל כל מידע אישי על המורה עצמו.
 כל תלמיד בקבוצה יפתח דף פייסבוק ייעודי לקבוצה שלא יכיל מידע אישי על התלמיד עצמו.
 המורה יהיה אחראי להתנהלות השיח בקהילה שימוקד רק בנושאי הלימוד. כללי האתיקה החלים על שיח זה זהים לכללים של השיח הכיתתי.

מכאן הפרדוקס החינוכי המורה נתפס כמנהל ומוביל הקבוצה בפייסבוק, על המורים והתלמידים לפתוח חשבון ייעודי השונה מהחשבון האישי על מנת שפרטיותו תשמר, מורים רבים חוששים שפרטיותם תפגע אם הם יפתחו חשבון בפייסבוק ,לדעתי יש להפריד ביו האישי למקצועי ויש למדר את המידע האישי כי אין לחלוק מידע פרטי במיוחד בן המורים לתלמידים.
דף הנחיות לשימוש ברשתות חברתיות

הבהרה לחוזר מנכ"ל (תשעג) 6.1-1 שימוש ברשתות החברתיות ובקהילות שיתופיות ברשת במערכת החינוך:

 מורה שאין לו פרופיל בפייסבוק מומלץ שיפתח לעצמו פרופיל פייסבוק אישי כמורה שישמש אותו לטובת חברות בקבוצות למידה.
 מורה שיש לו פרופיל אישי יבחן את הגדרות הפרטיות שלו וידאג לכך שפרטיו האישיים לא יהיו חשופים למי שאינו נמנה על חבריו כדי שפרטים אלה לא ייחשפו לתלמידיו.
 המורה לא יהיה "חבר" של תלמידיו בפייסבוק.
 תלמיד שאין לו פרופיל בפייסבוק מומלץ שיפתח לעצמו פרופיל פייסבוק אישי כתלמיד שישמש אותו לטובת חברות בקבוצות למידה (השימוש בפייסבוק מותר מגיל 13 ומעלה).
 יש להנחות את כל התלמידים להקפיד על הגדרות פרטיות מוגברות, במסגרתם המידע אודות התלמידים יהיה גלוי רק למי שהוגדרו כחבריהם בפייסבוק .
 המורה יהיה אחראי להתנהלות השיח בקהילה שימוקד רק בנושאי הלימוד. כללי האתיקה החלים על שיח זה זהים לכללים של השיח הכיתתי.
לסיכום משרד החינוך אינו רואה את המורה כחבר של התלמידים אלא כמנהל אחראי על תהליך הלמידה, תהליך הלמידה תוך שימוש ברשתות חברתיות הוא שימוש בטכנולוגיית המידע , והפנמת המידע ולהפכו לידע, יצירת הידע מחייבת לעיתים לוותר על רמת פרטיות כגון צילום תלמידים לכן גם על ההורים להיות כחלק מבקר על מערכת הלימודים -לא רק ברשתות חברתיות -. הדבר החשוב ביותר במערכת החינוך ומודגש הוא שמירת הפרטיות הן של המורה והן של התלמיד. ופטירת השימוש ברשתות חברתיות לגיל בית הספר היסודי.

social-network_110002956-012814-int

מקורות:

אתר אוח של משרד החינוך

[1]  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-1/HodaotVmeyda/H-2013-8-6-1-1.htm

 

[1]http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/PedagogiaDigital/facebook.htm

 

 

Share:

More Posts

חוזרים לבית ספר

חזרה ללימודים נתניהו:"יש לי הצהרה לגבי החינוך כחלק מתוכנית היציאה שלנו מהקורונה שאתם מכירים אותה היטב", אמר נתניהו. "הפתיחה המודרגת של הלימודים תתבצע בימים הקרובים

חוזרים ללימודים

לקראת חזרתן של שכבות ה'-ו' וי"א-י"ב לבתי הספר ביום ראשון הקרוב, משרד הבריאות החליט לעדכן את תוכנית הרמזור • ציון הרף לערים כתומות שבהן מותר

רק שאלה

למה אסירים  מקבלים חיסון לפני מורים?

כישלון הלמידה מרחוק

משבר הקורונה ושרשרת הסגרים זימנו אתגר טכנולוגי למערכת החינוך. אך החלטות גרועות של המשרד הממונה, בשילוב קשר חונק עם הספק המרכזי בתחום הדיגיטלי – מנעו

Send Us A Message