מצלמה בכיתה

ראיתי שבארה"ב יש מגמה הולכת ונרחבת להכנסת המצלמה לכיתה על מנת לראות מה קורה בכיתה במהלך השיעור מה דעתכם?

האם מצלמות אבטחה צריכות להיות בכיתה או מחוץ לכיתה מה תפקיד המצלמה בכיתה האם היא צריכה בכלל להיכנס או אין להכניס את המצלמה מבעד לדלת הכיתה.

שימוש רשתות חברתיות בחינוך

הצבת מצלמות ברשות הרבים נובעת בדרך כלל מהצורך לשמור על הביטחון ועל המוגנות מפני תופעות של פשע, אלימות והתנהגויות מסכנות נוספות. אולם חשוב להבהיר כי במוסדות חינוך השמירה על ביטחונם ועל מוגנותם של התלמידים נעשית במסגרת רחבה של קידום אקלים בטוח.

האקלים במוסד החינוכי הוא גורם מרכזי המשפיע על יצירת סביבה המפתחת ביטחון אישי. לצד צמצום האלימות והתנהגויות סיכון חשוב לפתח תחושות שייכות, ערך וכבוד ולקדם ערכים חברתיים ואחריות לחברים בקהילה הבית-ספרית. כדי ליצור אקלים חינוכי מיטבי יש ליישם אסטרטגיה מערכתית, מתוכננת, עקבית וארוכת-טווח, המתייחסת בו-זמנית לבניית אקלים בטוח, לקידום רווחה נפשית, לבניית אורח חיים המקדם שייכות, מעורבות ואחריות ולטיפול בהפחתת האלימות והתנהגויות סיכון ברמה מערכתית וברמה פרטנית במקביל. תכנית מקיפה ליצירת אקלים מיטבי ולמניעת אלימות תורמת לשיפור היחסים בין מורים לתלמידים, לאווירה תומכת למידה וללמידה משמעותית ולירידה במקרי האלימות והתנהגויות סיכון. הפעלת מצלמות בשטח בית הספר אינה מרכיב בסיסי בתכנית כזו.

חשוב להבין כי השימוש במצלמות עלול להביא לפגיעה בפרטיות. הפגיעה האפשרית בפרטיות יכולה לנבוע מהאפשרות של מעקב רציף אחר התלמיד שאינו יודע מתי הוא מצולם ומהו האירוע המצולם. כמו כן הפגיעה עלולה לנבוע מהאפשרות שהתמונה שצולמה נשמרת ואף מחוסר ידיעה לגבי טיב המידע שנשמר במוסד החינוך, אם הוא נשמר.

שימוש במצלמות באופן מושכל ומידתי יכול להיות רכיב נוסף ולא הכרחי בתכנית מערכתית בית-ספרית לקידום אקלים בטוח ולצמצום האלימות והתנהגויות סיכון ואינו עומד בפני עצמו. השימוש במצלמות אינו מבטל את הצורך בהשגחת מורים לאורך יום הלימודים, כמפורט בחוזר המנהל הכללי בנושא המורה התורן (ראה בס"ק 3.6 של סעיף 5.1-54 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ג), "ניהול שגרת הבטיחות בבתי הספר").

בכל מקרה של כוונה להציב מצלמות יש לבדוק אם מצלמות המעקב הן האמצעי המתאים והיעיל להשגת המטרה הרצויה ולברר אם אפשר להשיג מטרה זו באמצעי הפוגע פחות בפרטיות. גם אם הוחלט לעשות שימוש במצלמות על בית הספר לעקוב אחר הנחיות משרד החינוך לבניית תכנית רחבה לאקלים בטוח.

חשוב לציין, שהשימוש הרציף במצלמות הוא אמצעי אחרון, שלצד תועלתו האפשרית כרוך בפגיעה בפרטיות. לפיכך יש לשקול בזהירות את עצם השימוש בו, ואם הוחלט לעשות בו שימוש, יש לעשות כן במידה שאינה עולה על הנדרש.

הנחיות חוזר זה באות לאזן בין הזכות של התלמיד לאקלים מיטבי ולקידום רווחתו בבית הספר לבין זכותו לפרטיות; על כן, וכדי למנוע פגיעה מיותרת בפרטיות, חלה חובה לפעול על פי הנחיות החוזר.

חוזר מנכ"ל אוסר על הנחת והתקנת המצלמות בכיתות ובחדרי השירותים אבל מאםשר להתקין בכל האזורים הפנימיים של בית הספר (מזדורונות למשל…)

השימוש במצלמות מסייע למורים בפיקוח ובהגברת ההשגחה אך אינו מחליף תהליכים חינוכיים והשגחה של המורים.

לידיעתכם, צפייה בצילומים בתוך בית הספר מותרת אך ורק למנהל או לממונה מטעמו, וזאת כדי לשמור על פרטיות באי בית הספר.

 ההחלטה על הצבת מצלמות בתחום ההיקפי של בית הספר לצורך הפעלתן בשעות הלימודים תהיה של הבעלים על מבנה המוסד החינוכי או של רשות החינוך המקומית או של גורמי הביטחון, בהתייעצות עם מנהל המוסד החינוכי ובתיאום עם קב"ט הרשות המקומית או עם קב"ט מחוז משרד החינוך ועם משטרת ישראל.

 

מצלמה תוצב באופן שתצלם את השטח הציבורי בלבד. בבתי הספר ימוקמו המצלמות ברחבה המובילה לבית הספר, 

ויצפו על שערי הכניסה לבית הספר ועל הגדרות המקיפות את בית הספר כלפי השטחים שמחוץ לבית הספר. בגני ילדים יתמקדו המצלמות רק בתצפית על שער הגן, על שביל הגישה לגן ובגדרות המקיפות את הגן כלפי השטחים שמחוץ לגן הילדים.

 

לא תוצב מצלמה ולא תופעל באופן המאפשר צילום של רשות היחיד או של מקום במרחב הציבורי שלפי טיבו מתקיימת בו פעילות פרטית ומעין פרטית.

המצלמות יוצבו באופן שיצלמו תלמידים לכל היותר באופן אגבי (ולא מתוך כוונה לצלם את התלמידים), וזאת לצורך הצפייה לצורכי ביטחון.

בחומר המשודר יהיו רשאים לצפות איש משטרה, קב"ט מחוז וכן קב"ט מוסדות חינוך ומוקדן שהוסמך לכך על ידי הרשות המקומית. כמו כן יהיו רשאים לצפות בחומר המשודר מנהל בית הספר ואיש צוות שהוסמך לכך על ידי המנהל (הצפייה בשידורים ובצילום שוטף ותדירותה נתונים לשיקול דעת המנהל). בחומר המצולם שהוקלט יהיו רשאים לצפות רק איש משטרה, קב"ט המחוז וקב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית. כן יהיו רשאים לצפות בחומר המצולם והמוקלט נציגי רשויות הביטחון וגורמי ביטחון במשרד החינוך וברשות המקומית.

החומר שיוקלט יבוער לאחר 3 ימים לכל המאוחר מיום שהוקלט, אלא אם כן ניתנה הוראה על ידי רשויות הביטחון או על ידי קב"ט הרשות המקומית או קב"ט משרד החינוך לשמור את ההקלטה בקשר לאירוע מסוים. העתק ההקלטה יימסר לרשויות הביטחון או לקב"ט הרשות המקומית או לקב"ט משרד החינוך. החומר המצולם והמוקלט יבוער לפי הנחיות רשויות הביטחון או קב"ט הרשות המקומית או קב"ט משרד החינוך. 

חלק ממנהלי בתי הספר ביקשו להתקין לקראת שנת הלימודים הקרובה מצלמות בכיתות לטובת תלמידים שבמסגרת הנהלים הצפויים ילמדו מהבית, אלא שחוזר מנכ"ל של משרד החינוך אוסר על כך.
 
בעקבות הקורונה והלמידה מרחוק רומים רבים מהנהלה להכניס מצלמת רשת לכיתה כי משרד החינוך החליט  שתונהג מכיתות ה' ומעלה, תהיה למידה מרחוק והמשמעות היא שגם תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים ילמדו בעיקר מהבית, כשבמקביל ייעשה ניסיון להביא אותם ליומיים למידה בבתי הספר – בקבוצות של עד 18 תלמידים. חלק מהמנהלים מבינים שמדובר בסכנה לאובדן של חומר ונשירה סמויה והחליטו על התקנת מצלמות רשת בכיתות. כך יוכלו מדי יום להביא לכיתה לפחות 18 תלמידים כשהיתר ילמדו מהבית.
 
אוסר באופן מוחלט הצבה של מצלמות בכיתות. על פי החוזר, "לא תוצב מצלמה ולא תופעל באופן המאפשר צילום של רשות היחיד או של מקום במרחב הציבורי".
הכנסת מצלמות לכיתה
משרד החינוך
חוזר מנכ"ל

משרד החינוך יחד עם הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, מפרסם היום (ראשון) הנחיות חדשות בנושא השימוש במצלמות בכיתה לצורך למידה מרחוק. תהליך ההסדרה של צילום השיעור בכיתה נעשה תוך הקפדה ושמירה מהודקת על עקרון היסוד – הגנת הפרטיות, זו של התלמידים וזו של עובדי ההוראה, ובד בבד גם על הרצף החינוכי-טיפולי שכה נדרש בעת הזו.

עד כה לא התאפשרה הצבה של מצלמה בכיתות הלימוד, וכעת, עם ההסדרה וגיבוש הנהלים החדשים לשנת הלימודים התשפ"א, הן תוכלנה לפעול בתנאים מוגדרים בבתי הספר, והן תאפשרנה למידה בקבוצות, לפי הנחיות משרד הבריאות.הצילום יתבצע באמצעות הצבת מצלמות חיצוניות המחוברות למחשב או באמצעות מצלמת המחשב או באמצעות המצלמה המותקנת במכשיר הטלפון של המורה. בהתאם לנוהל, המצלמה תתמקד במורה בלבד, תוך איסור על צילום התלמידים הנוכחים בכיתה. בנוסף לכך, המורה יפעיל שיקול דעת במקרים שבהם השיח המתנהל בשיעור רגיש ומורכב, או שעלול להיחשף במסגרתו מידע פרטי.

בהתאם להנחיות החדשות:

• הלמידה תתקיים בהסכמת המורה

• טרם פתיחת המצלמה בתחילת השיעור, המורה יביא לידיעת התלמידים הנוכחים בכיתה כי השיעור מצולם ומועבר סינכרונית לתלמידים הלומדים מהבית וכי קולם ישמע, כחלק בלתי נפרד מהשיעור.

• שיעור שמתקיים בכיתה יעשה באמצעות אחת מסביבות העבודה המאובטחות ללמידה סינכרונית שאושרו על ידי המשרד).

• חל איסור על העברת הקישור לשיעור והסיסמא לגורם אחר.

• חל איסור על תלמידים והורים לצלם או להקליט או להפיץ שיעור.

• אין לשמור צילום או הקלטה של השיעור. במקרים חריגים, כשיש צורך להקליט את השיעור, המורה יידע מראש את מנהל בית הספר ואת התלמידים בכיתה, וההקלטה תמחק עד שבוע מיום העברתה, לכל המאוחר.

 הפרת ההנחיות עלולה להוות הפרת משמעת והיא תטופל בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל ("אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון") או לתקנון הבית-ספרי.

מנכ"ל משרד החינוך לשעבר, עמית אדרי: "משרד החינוך ממשיך להתאים את עצמו למציאות המשתנה. החוזר החדש מניח עוד אבן דרך משמעותית בעבודתה של מערכת החינוך. הוא יוצק תשתית חשובה ומשמעותית בתהליכי ההוראה והלמידה, תוך שמירה מהודקת על עקרון היסוד הגנת הפרטיות, זו של התלמיד וזו של עובד ההוראה כאחד. בכוונתנו להמשיך ולהוביל את ההתאמות הנדרשות על מנת לספק לתלמידי ישראל רצף חינוכי, חוסן נפשי ותחושת וודאות שיאפשרו להם יציבות רגשית ופניות ללמידה, ובד בבד גם מסגרת עבודה גמישה, מאפשרת ויציבה לאנשי החינוך".(מקור סרוגים).

 

 

מה ההבדל בין מידע לידע

 מה ההבדל בין מידע לידע?

פוסטמן  בספרו " קץ החינוך" (1997) טוען שמידע איננו ידע, ובוודאי שאיננו חוכמה, מידע כולל טענות על עובדות.  עובדות נעשות למידע רק שהם מוזכרים או נכתבים, ולכן מידע יכול להיות גם שגוי או לא נכון. מהו ידע? ידע אם כן הוא מידע מאורגן המשובץ בתוך הקשר. ידע הוא מידע שאפשר להפיק ממנו משמעות, ולהחליט העם הוא רלוונטי. המידע מגיע עלינו כיום באמצעות הכלים הטכנולוגיים ,גם אם אין לנו רצון בו  העולם מלא במידע , אך מה שחסר בו הוא  הידע .כדי להפוך את המידע לידע עלינו להשתמש בחוכמה.

תהליך הלמידה  יוצא מנקודת המוצא  שהמידע הוא נפוץ ונגיש, הוא איננו נמצא בידי מומחים והוא זמין לידי כל המידע גדל כל הזמן וקצה בגידול שלו יגדל, על מנת לשלוט במידע אנו צריכים כלים טכנולוגיים הכוללים בעיקר מחשב ורשתות תקשורת (internet)ורשתות חברתיות ( social media) להלן טכנולוגיות המידע.

כל המידע נמצא באינטרנט
כל המידע נמצא באינטרנט
luz.co.il

אני מאמין שאנו נמצאים בתהליך השינוי ותמורה בעקבות עידן המידע וטכנולוגיות המידע,, התלמיד יש לו אחריות על הלמידה והבניית הידע כי המורה איננו ממונה על הידע, תהליך זה יביא לשנוי רדיקלי  במבנה ביה"ס ואף לביטולו. התלמיד הופך לשולט בתהליך הלמידה שלו, כשהמורה לצדו, על מנת שהתלמיד יצליח ישנו הצורך שהתלמיד ירכוש מיומנויות  יסוד בשימוש מחשב ומאגרי מידע ואסטרטגיות חיפוש. לכן התלמיד צריך להשתמש  בחשיבה, ובחשיבה ביקורתית והגיונית, בתקשורת יעילה וניגשות למידע  ,יכולת ליישם את הידע ולהפיק תוצר בעל משמעות לתלמיד ולחברה, לכן התלמיד חייב להיות יצירתי, וביקורתי למידע, תהליך טיפול במידע חשוב כמו התוצר עצמו , התוצר משמעו  הפיכת הידע שהפיק למידע לשימוש אחרים

השכלולים הטכנולוגיים מאפשרים צורת התייחסות שונה לחומרי הלמידה. השלכות של טכנולוגיות המידע מאפשרות לתלמיד להתמודד עם כמות רבה של מידע ממקורות שונים, שמחוץ לכיתה ובית הספר, תוך שילוב מידע זה בתהליכי הלמידה, מידע זה המקיף אותנו יהפוך לידע רק אם נשתמש בלמידה מושכלת, בחוכמה , תפקיד התלמיד להפוך את המידע הרלוונטי  בעל משמעות להקשר שנלמד

על מנת שהתלמיד ישלוט במידע על התלמיד לדעת:

×         לרכוש מיומנות  בטכנולוגיות המידע הכוללות:

v                       שימוש במחשב "אוריינות מחשב"

v                      שימוש במאגרי מידע

v                      שימוש במערכות תקשוב על מנת להעביר את המידע

×        לרכוש מיומנות באסטרטגיות החיפוש

×         היכולת לטפל, לנתח, לסכם לארגן את המידע ולהפכו לידע:

v                       דבר זה מצריך קשת רחבה של מיומנות קוגניטיבית

v                      תהליך מושכל המצריך תבונה ומחשבה

v                      יש תהליך רציונלי של קבלת החלטות

v                    תהליך יצירת התוצר הוא תהליך של שיתוף בין תלמידים המורים  ועמיתים אחרים (יועצים ,ועמיתים אחרים במרחב הרשת).

v                    הלימוד בעזרת טכנולוגיות המידע הוא בין תחומי.

v                   הלימוד ויצירת התוצר הוא תהליך , התוצר שמתקבל הוא בעל משמעות.

v                   יצירת התוצר היא בעצם הפיכת הידע שוב פעם למידע.

v                   הבנה  טובה של התוצר היא יכולת לעשות בשימוש בידע ובתהליך שנרכשו.

את התוצרים אפשר להפיק בדוחות ע"י שימוש ב-מעבד תמלילים  וגיליון אלקטרוני דוגמת Word או Excel .  אני נוהג ומעדיף שהתלמידים יגישו לי את העבודות שלהם באמצעים אלקטרונים ולא מודפסים , בכך אני יכול לנצל את טכנולוגית המחשב ע"י שימוש בקישוריות -היפר טקסט. שימוש  בהיפר קישור נותן לנו בעצם את הגלישה ממקור או תחום  מידע אחד למקור מידע שני.

חשיבות העברת החומר בשימוש  ב-מצגת דוגמת ה-POWER POINT   הוא חיוני להעברת המסר ממוסר המסר תלמיד או המורה לקולט המסר.

שילוב של אנימציה ,סירטונים קליפ-ארט עוזרים לתלמיד להבנות את המסר. המסר הנבנה ע"י המצגות יכול להיות כלי אינטראקטיבי, או מצגת הכוללת מספר שקפים שמטרתם בעצם להעביר מסר מקודד ונקודתי(אסטרטגיה). העיקרון החשוב והמוביל את  השימוש במצגת  הוא המצגת מיועדת לקהל יעד, איך התלמיד מנסח ובונה את הרעיון לקהל זה שמטרתי להוביל את הצופה למטרת היעד – הידע שהתלמיד רוצה שיועבר  לצופה לאחר תהליך ההבניה.

השימוש באסטרטגיה של מצגת פרסומת או אינטראקטיבית (שימוש בהיפר טקסט) צריך גם הוא מחשבה תחילה , מטרת המצגת היא להעביר את המידע שנאסף בצורה שתעניין את קהל היעד.

הדבר החשוב ביותר  בהצגת מידע  בכלל ושימוש במצגת בפרט הוא לתת ולעורר חיים להרצאה וזה נעשה ע"י עיצוב, עיצוב גרפי  יבוא תמונות שימוש ב- VIDEO  או  בצליל.

דרך נוספת של ייצוג המידע הוא ע"י בנית אתר באינטרנט, בלוג המיצג את הידע הנאסף ע"י התלמידים  והפיכת הידע למידע לשימושם של האחרים, ייצוג המידע  כלי בשימוש של אחרים על מנת לבנות  מידע חדש. ייצוג המידע באינטרנט ויכולתם של תלמידים אחרים לשלוף אותו ולהשתמש בו הוא דרך חדשה בטיפול במידע.

המידע הופך לידע ומופץ ברשתות חברתיות
שימוש בטכנולוגיית המידע להפצת הידע שנצבר בתהליך החינוכי

הצגת התוצר ע"י התלמידים הופכת את הידע המושכל למידע

אני חולק כי האינטרנט כמקור מידע מקשה על קליטת החומר, השימוש בתרשימים וסרטים מקל על התלמיד בהבנת החומר.

Share:

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

On Key

Related Posts

מבצע חיסונים

חיסונים הגל הרביעי של הקורונה כבר כמעט מאחורינו, אבל הקורונה עדיין כאן. למעשה, מתוך כ-500 נדבקים מדי יום, כמחצית מהם הם ילדים בגילאי 11-5, שההחלטה

סגירת האתר

תמצית האתר תמצית האתר אחרי מחשבה החלטתי לא לסגור את האתר שלי http://luz.co.il אמיר לוז הוא בעל תואר שני בחינוך ונסיון של 15 שנה בשימושי

היפוך מגמה

היפוך מגמה עד 2019 במחקרים שקראתי רוב המתנגדים להכנסת טכנולוגיית המידע היו המורים בישראל , אבל מאז מגיפת הקורונה יותר ויותר מורים מכניסים את טכנולוגיית

החינוך בישראל חדש

חינוך כגורם כלכלי גודל הכיתה: מספר התלמידים בישראל גבוה מאוד בהשוואה לכלל האוכלוסייה. לשם השוואה, מספר תלמידי כיתות א'-ט' בישראל גבוה בהרבה לעומת מדינות אחרות