כללים לכניסת מורים לבית ספר- כללים

 

משרד החינוך מפיץ ברגעים כאלה את הכללים לכניסת מורים לבית ספר: על פי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון), התשפ"א- 2021

"(א) עובד המוסד לא ייכנס למוסד אלא אם כן הציג למנהל המוסד או למי מטעמו אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ,אישור מאת הגורם המחסן המעיד על כך שקיבל מנת חיסון שלישית נגד קוביד19 או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך"

1. מי שקיבלו שלושה חיסונים ועבר שבוע מהחיסון השלישי – התו יהיה תקף למשך חצי שנה מהחיסון השלישי. (הערה: לפי התקנות, עד ליום 21.10.17 תתאפשר כניסה גם למי שיציג אישור על ביצוע חיסון שלישי מהגורם המחסן (קופת החולים, לדוגמה) גם מבלי שעבר שבוע מהחיסון השלישי.

2. מי שקיבלו שני חיסונים ועבר שבוע מהחיסון השני (שבועיים בחיסון מודרנה) – התו יהיה תקף למשך חצי שנה מהחיסון השני. 3. מי שהחלימו מקורונה – התו יהיה תקף למשך חצי שנה ממועד אישור ההחלמה . 4. מי שהחלימו וקיבלו חיסון – התו יהיה תקף למשך חצי שנה מקבלת החיסון .

 

 

משרד החינוך מנסה להקדים את כניסתו לתוקף של מודל "הכיתה הירוקה", ומעוניין שהנוהל ולפיו במקרה של תלמיד מאומת לא תיכנס כיתה שלמה לבידוד, יחל כבר אחרי סוכות. לפי המתווה, התלמיד עצמו יישלח הביתה, ואילו חבריו יעברו בדיקות יומיות. מי שיקבל תוצאה שלילית יגיע לבית הספר כרגיל. את הערכות לשבוע הבדיקות יקבל כל הורה בכיתה מבית הספר ברגע שיתגלה כי יש תלמיד חולה. 

לא יתאפשר לעובד שאינו בעל תו ירוק כאמור לעיל , לקיים הוראה מרחוק כחלופה לעבודתו במוסד החינוך. עובד ההוראה שאינו בעל תו ירוק ומסרב להציג בדיקה שלילית כנדרש בהתאם לאמור לעיל, לא יוכל להיכנס למוסד החינוכי .היעדרותו תחשב כהיעדרות שאינה מוצדקת וככזו שאינה מזכה בקבלת שכר עבודה.

אין להוציא עובד כזה לחופשה ללא תשלום, ויש לפעול בהתאם למתווה המפורט להלן, שמטרתו לאפשר תקופת הסתגלות עם כניסתן של התקנות לתוקף, מתוך שאיפה להביא לתפקוד מיטבי של מערכת החינוך

שנת הלימודים בפתח האם יהיו לימודיפ פורנטלים או למידה בזום
מורה לא יכול ללמד מהבית רק מהכיתה!

עובד ההוראה שאינו בעל תו ירוק ומסרב להציג בדיקה שלילית כנדרש בהתאם לאמור לעיל, לא יוכל להיכנס למוסד החינוכי